חבר קיבוץ


הגדרה

תושב/ת ישראל העובד בקיבוץ והוא חבר בקיבוץ או מועמד לחברות בקיבוץ.

כיצד נרשמים?

הרישום בביטוח הלאומי כחבר קיבוץ מתבצע באופן אוטומטי באמצעות העברת מידע מהקיבוצים.
אם המידע לא התקבל בביטוח הלאומי באופן אוטומטי, יש לשלוח למחלקת ביטוח וגבייה אישור מהקיבוץ המפרט את תקופת חברותך בקיבוץ וכן את מספר תיק הניכויים של הקיבוץ.

חובת תשלום דמי הביטוח חלה על הקיבוץ.

זכאות לקצבאות

חבר קיבוץ עשוי להיות זכאי לתשלומים הבאים:

קצבת ילדים, קצבת אזרח ותיק, תגמולי מילואים, דמי תאונה, קצבת נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, תגמול למתנדב, תגמול לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, סיעוד, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי עירוי דם (איידס), תגמול לנפגעי פעולות איבה, תגמול לבני משפחה של נספה בפעולות איבה,  קצבת שאירים, דמי פגיעה לנפגע בעבודה, אמהות, מזונות.