הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות


הסכום הבסיסי הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות, החל מינואר 2006.

הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחלה בשנה שקדמה לה.

לסכום הבסיסי תעריפים שונים לצורך עדכון הגמלאות השונות.


 @@@
החל ביוםסכום בסיסי 1 סכום בסיסי 2
סכום בסיסי 3
שעור השינוי באחוזים
בעד הילד הראשון, החמישי ואילךבעד הילד השני, השלישי והרביעילעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה
1.01.2021​8,9151521921428,8040.0
1.01.2020​8,9151521921428,8040.3
1.01.20198,8881521911428,7781.2
1.01.2018​8,783​​150​189​1408,674​0.3
1.05.20158,7571501881408,648--החל ביוםסכום בסיסי 1 (בש"ח)סכום בסיסי 2(בש"ח)סכום בסיסי 3(בש"ח)שעור השינוי באחוזים
1.01.20148,7571408,6481.9
1.01.20138,5941758,4871.4
1.01.20128,4751738,3702.6
1.01.20118,2601698,1582.3
1.01.20108,0741657,9793.8
1.01.20097,7781597,6834.5
1.01.20087,4431527,3522.8
1.01.20067,2401487,1522.7