שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2016
(מס' 301)

מחבר :
מרק רוזנברג
מועד פרסום :
11/2018
הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2016 (pdf) הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2016 (xls)

סקר זה מציג נתונים על שכר והכנסה לפני מס, על תעסוקה ועל מעמד בעבודה לפי משתני דמוגרפיה וכלכלה שונים, לשנת 2016. הוא עוסק באוכלוסיות העובדים השכירים והעובדים העצמאיים המבוטחים במוסד לביטוח לאומי וכולל מידע על עשירונים ומדד האי-שוויון בהכנסות מעבודה לפי יישוב. נתוני השכר אינם מתוקנים לחלקיות המשרה.

בשנת 2016 היו רשומים בקובצי המוסד לביטוח לאומי כ-3.68 מיליון עובדים שכירים שונים שקיבלו שכר בעבור חודש אחד לפחות, כ-280.6 אלף עובדים עצמאיים וכ-51.1 אלף עובדים שהיו גם שכירים וגם עצמאים במהלך השנה.

 

להלן הממצאים העיקריים:

השכר הממוצע לחודש עבודה של שכירים היה ב-2016 10,488 ש"ח, עלייה נומינאלית של כ-0.7% לעומת 2015. שכר הנשים לחודש עבודה (8,469 ש"ח) מהווה כ-68% מהשכר הממוצע של הגברים (12,446 ש"ח).

השכר הממוצע לחודש בשנה של השכירים היה 8,913 ש”ח – 85% מהשכר הממוצע לחודש עבודה, זאת משום שיש עובדים שכירים שאינם עובדים שנה שלמה.

נמצא שבין הערים הגדולות (יותר מ-200,000 תושבים), ירושלים נמצאת בתחתית הרשימה עם שכר ממוצע לחודש עבודה ששיעורו 82.5% מהשכר הממוצע במשק, ומעליה אשדוד – 90.2%. בחיפה, פתח תקווה, ראשון לציון ותל אביב, לעומת זאת, השתכרו שכר הגבוה מהשכר הממוצע – 107.2%, 109%, 109.5% ו-122.4% בהתאמה.

התפלגות שכר השכירים לפי צורת היישוב מראה, כי השכר הממוצע לחודש עבודה ביישובים העירוניים היהודיים גבוה בכ-47.2% מהשכר הממוצע ביישובים העירוניים הלא יהודיים. השכר הממוצע לחודש עבודה הגבוה ביותר נמדד אצל שכירים המתגוררים בכפר האורנים (19,739 ש"ח) וסביון (19,609 ש"ח), והנמוך ביותר נמדד אצל תושבי מודיעין עילית (5,550 ש"ח) וג'סר אל-זרקא (5,820 ש"ח).

בסקר גם מפורטים נתונים על ההכנסה הממוצעת של העצמאים: בשנת 2016 הייתה הכנסתם הממוצעת לחודש בשנה 10,362 ש"ח – ב-16.3% יותר מהשכר הממוצע המקביל לשכירים. ההכנסה הגבוהה ביותר בקרב העצמאים הייתה בלהבים (21,319 ש"ח) ובשמשית (16,826 ש"ח). ההכנסה הנמוכה ביותר נמצאה באום בטין (4,712 ש"ח) וסאג'ור (5,078 ש"ח).

מדד ג'יני לאי-שוויון התחלקות ההכנסה בקרב כלל השכירים הגיע בשנת 2016 ל-0.4723 – ירידה זעירה לעומת השנה הקודמת. בקרב העובדים העצמאיים המדד נותר ללא שינוי. כמו כן נמצא קשר חיובי בין רמת השכר הממוצע ביישוב לבין מדד ג'יני: ככל שרמת השכר ביישוב גבוהה יותר, מדד הג'יני עולה, כלומר האי-השוויון בהתחלקות השכר גדול יותר, ממצא זה נכון הן לשכירים והן לעצמאיים.

הסקר עוסק גם בהכנסות של משפחות עובדים: ב-2016 ההכנסה של משפחה מעבודה שכירה ועצמאית (לא כולל משפחות של יחידים) הסתכמה ב-19,905 ש"ח בממוצע לחודש בשנה. בין חמש הערים הגדולות, ההכנסה הגבוהה ביותר הייתה בתל אביב (27,400 ש"ח), ולאחר מכן בחיפה (23,861 ש"ח) ובראשון לציון (23,706 ש"ח). בירושלים ההכנסה הממוצעת הייתה הנמוכה ביותר ורחוקה מאוד מהממוצע הארצי (12,846 ש"ח, כ-94.5% מהממוצע הארצי).

מספר העובדים שעבדו בו-זמנית אצל יותר ממעסיק אחד היה ב-2016 כ-275.5 אלף, שהם 8.8% מסך העובדים השכירים. כ-10.2% מהנשים עובדות ביותר ממקום עבודה אחד לעומת 7.5% מהגברים.

התפלגות ההכנסות לפי שנת עלייה מאפשרת להשוות את הכנסתם של העולים החדשים לכלל האוכלוסייה העובדת. הנתונים מורים כי ככל ששהותו של העולה בארץ קצרה יותר, כך הכנסתו לחודש עבודה נמוכה יותר. לדוגמה, בשנת 2016 השכר הממוצע לחודש עבודה של עולה שהגיע ארצה בשנים 2011-1990 היה גבוה ב-45.2% משכרו של מי שעלה ארצה בשנים 2016-2012, אך נמוך ב-6% מהשכר הממוצע של כל השכירים במשק.

חלוקת המשפחות (ללא יחידים) לפי רמת הכנסתן על-פי עשירונים ומספר ילדים מעלה כי ההכנסה הממוצעת לחודש עבודה של ששת העשירונים הראשונים קטנה מההכנסה הארצית הממוצעת. ההכנסה הממוצעת לחודש עבודה של המשפחות שבהן 4 ילדים או יותר, נמוכה בכ-24.7% מההכנסה הממוצעת של כל המשפחות.