כמה אפשר להרוויח ולקבל דמי מזונות מלאים


הביטוח הלאומי מעודד מקבלות דמי מזונות לצאת לעבוד. 

אם תצאי לעבוד, ההכנסה הכוללת שלך מעבודה ומדמי מזונות תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום דמי המזונות בלבד, לפיכך משתלם לך מאוד לצאת לעבוד!


​בטבלאות הבאות תקבלי מידע על סכום ההכנסה מעבודה שתוכלי להרוויח ולהמשיך לקבל דמי מזונות מלאים, לפי פסק הדין למזונות שנקבע לך.

לבדיקה כיצד הכנסותמשפיעות עלסכום דמי המזונות המגיע לך היכנסי למחשבון דמי מזונות.

סכום ההכנסה מעבודה ברוטו שאת יכולה להרוויח ולקבל דמי מזונות מלאים - לאישה מתחת לגיל 55

*ילד עד גיל 18

סכום דמי המזונות שנקבע לך בפסק הדין (בש"ח)לאישה ללא ילדים שהחלה לקבל מזונות לפני 1.1.2003לאישה ללא ילדים שהחלה לקבל מזונות לאחר 1.1.2003
לאישה +ילד* אחדלאישה + 2 ילדים* ויותרלאישה שנישאה מחדש + ילד* אחדלאישה שנישאה מחדש + 2 ילדים*
100 3,292 2,880 7,060 7,864 3,974 5,566
200 3,144 2,737 6,894 7,697 3,807 5,399
300 2,995 2,594 6,727 7,530 3,641 5,232
400 2,847 2,451 6,560 7,364 3,474 5,066
500 2,699 2,308 6,394 7,197 3,307 4,899
600 2,551 2,165 6,227 7,030 3,141 4,732
700 2,403 2,023 6,060 6,864 2,974 4,566
800 2,255 1,880 5,894 6,697 2,807 4,399
900 2,107 1,737 5,727 6,530 2,641 4,232
1,000 1,958 1,594 5,560 6,364 2,474 4,066
1,100 1,810 1,451 5,394 6,197 2,307 3,899
1,200 1,662 1,308 5,227 6,030 2,141 3,732
1,300 1,514 1,165 5,060 5,864 1,974 3,566
1,400 1,366 1,023 4,894 5,697 1,807 3,399
1,500 1,218 880 4,727 5,530 1,641 3,232
1,600 1,070 737 4,560 5,364 1,474 3,066
1,700 921 594 4,394 5,197 1,307 2,899
1,756 838 514 4,300 5,104 1,214 2,806
1,800 773 4,227 5,030 1,141 2,732
1,900 625 4,060 4,864 974 2,566
1,975 514 3,935 4,739 849 2,441
2,000 3,894 4,697 807 2,399
2,053 3,805 4,609 719 2,311
2,100 3,727 4,530 2,232
2,200 3,560 4,364 2,066
2,300 3,279 4,197 1,899
2,400 2,879 4,030 1,732
2,500 2,479 3,864 1,566
2,600 2,079 3,697 1,399
2,700 1,679 3,530 1,232
2,800 1,279 3,207 1,066
2,900 879 2,807 899
2,941
719 2,643 831
3,000 2,407 732
3,008 2,375 719
3,100
2,007
3,200
1,607
3,300

1,207
3,423
719


סכום ההכנסה מעבודה ברוטו שאת יכולה להרוויח ולקבל דמי מזונות מלאים - לאישה מעל גיל 55

סכום דמי המזונות שנקבע לך בפסק הדין (בש"ח) לאישה ללא ילדים לאישה +ילד* אחד לאישה + 2 ילדים* ויותר לאישה שנישאה מחדש + ילד* אחד לאישה שנישאה מחדש + 2 ילדים*
100 4,827 8,568 10,030 5,001 6,593
200 4,660 8,402 9,863 4,834 6,426
300 4,493 8,235 9,697 4,668 6,259
400 4,327 8,068 9,530 4,501 6,093
500 4,160 7,902 9,363 4,334 5,926
600 3,993 7,735 9,197 4,168 5,759
700 3,827 7,568 9,030 4,001 5,593
800 3,660 7,402 8,863 3,834 5,426
900 3,493 7,235 8,697 3,668 5,259
1,000 3,327 7,068 8,530 3,501 5,093
1,100 3,160 6,902 8,363 3,334 4,926
1,200 2,993 6,735 8,197 3,168 4,759
1,300 2,827 6,568 8,030 3,001 4,593
1,400 2,660 6,402 7,863 2,834 4,426
1,500 2,493 6,235 7,697 2,668 4,259
1,600 2,327 6,068 7,530 2,501 4,093
1,700 2,160 5,902 7,363 2,334 3,926
1,800 1,993 5,735 7,197 2,168 3,759
1,900 1,827 5,568 7,030 2,001 3,593
2,000 1,660 5,402 6,863 1,834 3,426
2,053 1,572 5,313 6,775 1,746 3,338
2,100 1,493 5,235 6,697 3,259
2,195 1,335 5,077 6,538 3,101
2,200 5,068 6,530 3,093
2,300 4,902 6,363 2,926
2,400 4,735 6,197 2,759
2,500 4,568 6,030 2,593
2,600 4,402 5,863 2,426
2,700 4,235 5,697 2,259
2,800 4,068 5,530 2,093
2,900 3,902 5,363 1,926
3,000 3,735 5,197 1,759
3,008 3,722 5,183 1,746
3,100 3,568 5,030
3,200 3,298 4,863
3,300 2,898 4,697
3,400 2,498 4,530
3,500 2,098 4,363
3,589 1,746 4,215
3,600 4,197
3,700 4,030
3,800 3,863
3,900
3,697
4,000 3,530
4,100 3,206
4,200 2,806
4,300 2,406
4,400 2,006
4,466 1,746

*ילדעד גיל 18