כמה אפשר להרוויח ולקבל דמי מזונות מלאים


הביטוח הלאומי מעודד מקבלות דמי מזונות לצאת לעבוד. 

אם תצאי לעבוד, ההכנסה הכוללת שלך מעבודה ומדמי מזונות תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום דמי המזונות בלבד, לפיכך משתלם לך מאוד לצאת לעבוד!


​בטבלאות הבאות תקבלי מידע על סכום ההכנסה מעבודה שתוכלי להרוויח ולהמשיך לקבל דמי מזונות מלאים, לפי פסק הדין למזונות שנקבע לך.

לבדיקה כיצד הכנסות משפיעות על סכום דמי המזונות המגיע לך היכנסי למחשבון דמי מזונות.

סכום ההכנסה מעבודה ברוטו שאת יכולה להרוויח ולקבל דמי מזונות מלאים - לאישה מתחת לגיל 55

*ילד עד גיל 8

סכום דמי המזונות שנקבע לך בפסק הדין (בש"ח)לאישה ללא ילדים שהחלה לקבל מזונות לפני 1.1.2003לאישה ללא ילדים שהחלה לקבל מזונות לאחר 1.1.2003
לאישה +ילד* אחדלאישה + 2 ילדים* ויותרלאישה שנישאה מחדש + ילד* אחדלאישה שנישאה מחדש + 2 ילדים*
       
          100        3,292        2,880        7,060        7,864        3,974        5,566
          200        3,144        2,737        6,894        7,697        3,807        5,399
          300        2,995        2,594        6,727        7,530        3,641        5,232
          400        2,847        2,451        6,560        7,364        3,474        5,066
          500        2,699        2,308        6,394        7,197        3,307        4,899
          600        2,551        2,165        6,227        7,030        3,141        4,732
          700        2,403        2,023        6,060        6,864        2,974        4,566
          800        2,255        1,880        5,894        6,697        2,807        4,399
          900        2,107        1,737        5,727        6,530        2,641        4,232
       1,000        1,958        1,594        5,560        6,364        2,474        4,066
       1,100        1,810        1,451        5,394        6,197        2,307        3,899
       1,200        1,662        1,308        5,227        6,030        2,141        3,732
       1,300        1,514        1,165        5,060        5,864        1,974        3,566
       1,400        1,366        1,023        4,894        5,697        1,807        3,399
       1,500        1,218           880        4,727        5,530        1,641        3,232
       1,600        1,070           737        4,560        5,364        1,474        3,066
       1,700           921           594        4,394        5,197        1,307        2,899
       1,756           838           514        4,300        5,104        1,214        2,806
       1,800           773         4,227        5,030        1,141        2,732
       1,900           625         4,060        4,864           974        2,566
       1,975           514         3,935        4,739           849        2,441
       2,000          3,894        4,697           807        2,399
       2,053          3,805        4,609           719        2,311
       2,100          3,727        4,530         2,232
       2,200          3,560        4,364         2,066
       2,300          3,279        4,197         1,899
       2,400          2,879        4,030         1,732
       2,500          2,479        3,864         1,566
       2,600          2,079        3,697         1,399
       2,700          1,679        3,530         1,232
       2,800          1,279        3,207         1,066
       2,900             879        2,807            899
       2,941    719        2,643            831
       3,000           2,407            732
       3,008           2,375  719
       3,100
         2,007   
       3,200
         1,607   
       3,300
         1,207   
       3,423
            719   


סכום ההכנסה מעבודה ברוטו שאת יכולה להרוויח ולקבל דמי מזונות מלאים - לאישה מעל גיל 55

סכום דמי המזונות שנקבע לך בפסק הדין (בש"ח)לאישה ללא ילדיםלאישה +ילד* אחדלאישה + 2 ילדים* ויותרלאישה שנישאה מחדש + ילד* אחדלאישה שנישאה מחדש + 2 ילדים*
      
          100        4,827        8,568       10,030        5,001        6,593
          200        4,660        8,402        9,863        4,834        6,426
          300        4,493        8,235        9,697        4,668        6,259
          400        4,327        8,068        9,530        4,501        6,093
          500        4,160        7,902        9,363        4,334        5,926
          600        3,993        7,735        9,197        4,168        5,759
          700        3,827        7,568        9,030        4,001        5,593
          800        3,660        7,402        8,863        3,834        5,426
          900        3,493        7,235        8,697        3,668        5,259
       1,000        3,327        7,068        8,530        3,501        5,093
       1,100        3,160        6,902        8,363        3,334        4,926
       1,200        2,993        6,735        8,197        3,168        4,759
       1,300        2,827        6,568        8,030        3,001        4,593
       1,400        2,660        6,402        7,863        2,834        4,426
       1,500        2,493        6,235        7,697        2,668        4,259
       1,600        2,327        6,068        7,530        2,501        4,093
       1,700        2,160        5,902        7,363        2,334        3,926
       1,800        1,993        5,735        7,197        2,168        3,759
       1,900        1,827        5,568        7,030        2,001        3,593
       2,000        1,660        5,402        6,863        1,834        3,426
       2,053        1,572        5,313        6,775        1,746        3,338
       2,100        1,493        5,235        6,697         3,259
       2,195        1,335        5,077        6,538         3,101
       2,200         5,068        6,530         3,093
       2,300         4,902        6,363         2,926
       2,400         4,735        6,197         2,759
       2,500         4,568        6,030         2,593
       2,600         4,402        5,863         2,426
       2,700         4,235        5,697         2,259
       2,800         4,068        5,530         2,093
       2,900         3,902        5,363         1,926
       3,000         3,735        5,197         1,759
       3,008         3,722        5,183         1,746
       3,100         3,568        5,030   
       3,200         3,298        4,863   
       3,300         2,898        4,697   
       3,400         2,498        4,530   
       3,500         2,098        4,363   
       3,589         1,746        4,215   
       3,600          4,197   
       3,700          4,030   
       3,800          3,863   
       3,900          3,697   
       4,000          3,530   
       4,100          3,206   
       4,200          2,806   
       4,300          2,406   
       4,400          2,006   
       4,466          1,746   

*ילד עד גיל 18