ערעור על ההחלטה


ערעור לוועדת עררים לשירותים מיוחדים

יכול להגיש מי שאינו שבע רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בגלל גובה הקצבה שאושרה לו, או משום שתביעתו נדחתה וכן אם אינו שבע רצון מתאריך תחילת הזכאות לקצבה שאושרה לו, ובתנאי שהוא אחד מאלה:
  • מקבל קצבת נכות כללית ובעל נכות רפואית בשיעור 60% לפחות.
  • אינו מקבל קצבת נכות כללית, ובעל נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות.
  • מי שהיה זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים לפני שהגיע לגיל פרישה.

ערר מנומק בכתב יש להגיש בתוך 90 יום מיום שהתקבל מכתב ההחלטה. את הערר יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

ערעור לוועדה רפואית לעררים בנכות כללית יכול להגיש בתוך 30 יום, מי שתובע קצבה לשירותים מיוחדים ואינו בעל נכות רפואית בשיעורים המזכים בקצבה כמפורט למעלה.


ערעור לבית הדין לעבודה יכול להגיש מי שתביעתו נדחתה בגלל הוראות חוק או תקנות בלבד, כגון:

  • הוא מאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.
  • הוא מתגורר בחו"ל.
  • הוא מקבל גמלת ניידות.
  • הכנסתו החודשית גבוהה.
  • הוא מקבל קצבה מיוחדת לפי חוק אחר.
  • הוא מבקש לקבל תשלום רטרואקטיבי יותר מ-6 חודשים.

ערר מנומק בכתב יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום שהתקבל מכתב ההחלטה. 
 

ערעור לבית הדין האזורי לעבודה יכול להגיש גם מי שאינו שבע רצון מהחלטת ועדת עררים

את הערעור יש להגיש לבית הדין בתוך 60 יום מיום שהתקבל מכתב ההחלטה.

 

סיוע משפטי

אם החלטת לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי לפני בית הדין האזורי לעבודה כאמור, אתה רשאי לבקש סיוע משפטי חינם מהלשכות לסיוע משפטי שעל יד משרד המשפטים. את הבקשה לסיוע עליך להגיש על גבי טופס מיוחד בלשכה לסיוע משפטי שבאזור מגוריך.