תנאי שני: מינימום תקופת עבודה


עבדת שישה חודשים מלאים לפחות (150 ימי עבודה לפחות) רצופים או לא רצופים באחת או יותר מהעבודות שהוכרו כעבודות נדרשות, וזאת במהלך שנתיים (24 חודשים) מיום שהשתחררת משירות סדיר.
העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, על פי הנהוג בענף שבו אתה עובד, ככלל 8 שעות עבודה ביום.

בכל מקרה של עבודה בהיקף נמוך מכך יש לפנות לבירור בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום מגורייך.


בעבודה בתחום החקלאות אפשר לעבוד 4 חודשים לפחות (100 ימי עבודה לפחות) ולקבל מענק חלקי.

 

ימי חופשה, ימי מחלה וימי מילואים לא יימנו כימי עבודה, גם אם קיבלת בעדם תשלום מהמעסיק או מהביטוח הלאומי. אם שירת במילואים במהלך השנתיים שלאחר שחרורך משירות סדיר, תוארך התקופה שבה באפשרותך לעבוד בעבודה נדרשת כאורך תקופות המילואים המצטברות שלך. 

 

אם במקום עבודתך מקובל שבוע עבודה של 5 ימים, ועבדת 5 ימים בשבוע, ייחשב כאילו עבדת 6 ימי עבודה בשבוע לעניין צבירת ימי עבודה.