בדיקה מחדש של אחוזי הנכות הרפואיים


מהי בדיקה מחדש?

בדיקה של מצבך הרפואי לצורך קביעה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית שלך ושל כושרך לעבוד.

חשוב לדעת, שגם במקרים שהמבוטח הוא שמבקש בדיקה מחדש, רשאי הביטוח הלאומי להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו בעבר, וכן את דרגת אי-הכושר.

מתי תוכל לבקש בדיקה מחדש?

אפשר לבדוק מחדש את מצבך הרפואי ואת כושרך לעבוד, אם חלפו 6 חודשים מהקביעה האחרונה, ואתה עונה על אחד מהתנאים הבאים:

  • תביעתך לקבלת קצבת נכות נדחתה, בגלל שנקבעו לך אחוזי נכות רפואית נמוכים, שאינם מזכים בקצבה.
  • תביעתך לקבלת קצבת נכות נדחתה, בגלל שנקבעה לך דרגה נמוכה של אי-כושר לעבוד, ששאינה מזכה אותך בקצבה. 
  • אושרה לך קצבת נכות חלקית, בגלל שנקבעה לך דרגת אי-כושר לעבוד חלקית.

הערה: אם תביעתך לקבלת קצבת נכות נדחתה מסיבה אחרת, כגון הכנסות גבוהות, והכנסותיך פחתו, תוכל להגיש תביעה חוזרת ללא המתנה.

 

תוכל לבקש בדיקה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית בלבד, אם מצבך הרפואי החמיר, ואתה עונה על כל התנאים האלה: 

  1. נקבעה לך דרגת אי-כושר בשיעור של 75% או 100%
  2. חלפו 12 חודשים מהבדיקה האחרונה.
  3. רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי קבע כי חלה החמרה במצבך הרפואי.
  4. אינך מאושפז במוסד.

 

מתי הביטוח הלאומי יבקש בדיקה מחדש?

הביטוח הלאומי יזמן אותך לבדיקה מחדש, רק במקרים שחל שיפור במצבך הרפואי, בעקבות טיפול רפואי שקיבלת.


בדיקה מחדש של אחוזי נכות הרפואיים בשפת הסימנים