ביצוע התשלום


לאחר התקנת האבזרים ברכב, על המוגבל בניידות למסור למחלקת ניידות בסניף את חשבונית המס והקבלות המקוריות ובהן פירוט האבזרים שהותקנו ברכב, וזאת בתוך שישה חודשים מיום ההתקנה. אפשר לשלוח את החשבונית והקבלות בדואר.