קצבת ניידות חודשית

קצבה המשולמת למוגבל בניידות העונה לתנאי הזכאות​, להשתתפות בהוצאות הניידות, בין שיש ברשותו ובבעלותו​ רכב ובין שאין.
אם המרחק מבית המוגבל בניידות למקום עבודתו וחזרה 40 ק"מ לפחות, תשולם תוספת לקצבה לשם השתתפות בהוצאות הנסיעה הנוספות.

עדכון הקצבה

שיעורי קצבת הניידות והתוספת לקצבה מתעדכנים על-פי ההתייקרויות שחלות בביטוח רכב, במחירי הדלק ובמחירי התיקונים והאחזקה. העדכונים נעשים בכל פעם ששיעור ההתייקרות מגיע ל-4% לפחות לעומת השיעור הקודם, ובכל מקרה ב-1 בינואר של כל שנה.​