הפסקת תשלום הקצבה


תשלום קצבת הניידות, הן למקבל קצבה כבעל רכב והן למקבל קצבה כחסר רכב, עלול להיפסק אם אירע אחד מן האירועים האלה:

  • חדל להתקיים או לא התקיים תנאי כלשהו מהתנאים המזכים בקצבת ניידות.
  • המוגבל בניידות נפטר
  • הרכב נמכר
  • חלפו שישה חודשים מהמועד שבו קבע המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הגבלות חדשות בנהיגה המחייבות את החלפת הרכב, והמוגבל בניידות לא החליף את רכבו ואין מי שיסיע אותו ברכב (ינהג בעבורו).
  • המוגבל בניידות לא משתמש ברכב במשך שלושה חודשים רצופים לפחות.
  • המוגבל בניידות מאושפז בבית חולים שלושה חודשים רצופים לפחות, והוא איננו זכאי לקצבת חסר רכב כשוהה במוסד.
  • חלפו שלושה חודשים מיום שהרכב נגנב, נהרס או ניזוק, וחברת הביטוח אשר הרכב היה מבוטח בה, קבעה כי הרכב אבד או נהרס.
  • חלפו שלושה חודשים מיום שהרכב ניזוק בתאונה, ושמאי שהוסמך על-ידי המוסד לביטוח לאומי קבע, שאי אפשר לתקן את הרכב כך שיוכל להמשיך ולשמש את המוגבל בניידות.
  • המוגבל בניידות יצא מהארץ לתקופה העולה על חודש קלנדרי. אם לפני יציאתו מהארץ קיבל קצבת ניידות לתקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות, תופסק הקצבה בתום שישה חודשים רצופים מיום שיצא מהארץ.