מועד הגשת התביעה ומועד התשלום


קצבת הניידות משולמת החל ב-1 בחודש שבו הגיש המוגבל בניידות לוועדה הרפואית את הבקשה לבדיקה רפואית, ובתנאי שאת התביעה לקצבת הניידות הגיש למוסד לביטוח לאומי בתוך חודשיים מהיום שבו נשלחה אליו ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית (או הוועדה הרפואית לעררים) בדבר שיעור המוגבלות בניידות שנקבע לו.

 אם המוגבל בניידות הגיש למוסד את התביעה לקצבה לאחר שחלפו חודשיים מהיום שנשלחה אליו ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית (או הוועדה הרפואית לעררים), תשולם לו הקצבה רטרואקטיבית בעד תקופה של חודשיים שקדמו לחודש שבו הוגשה התביעה למוסד. קצבת הניידות תשולם לתקופות המפורטות כאן, רק אם במשך כל התקופות האלה התקיימו במוגבל בניידות כל התנאים המזכים בקצבה.