שהות בחו"ל


תשלום גמלת ניידות מופסק כאשר המוגבל בניידות יצא מהארץ לתקופה העולה על חודש קלנדרי.
אם לפני יציאתו מהארץ קיבל קצבת ניידות לתקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות, תופסק הקצבה רק בתום שישה חודשים רצופים מיום שיצא מהארץ.