תנאי הזכאות


מוגבל בניידות יהיה זכאי להחזר הוצאות הרכישה של אבזרים לרכב פרטי שהותקנו ברכבו, אם הוא עונה על התנאים האלה: 
 • הוא מקבל קצבת ניידות. 
 • יש לו רשיון נהיגה בתוקף.
 • המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שדרושים לו אבזרים לצורך הנהיגה, בטיחות הנסיעה והשימוש ברכב, וכן קבע אילו אבזרים.
 • הרכב הקובע לגביו איננו רכב לאבזרים מיוחדים לעניין הלוואה מיוחדת לרכישה ולהתקנה של אבזרים ברכב לאבזרים מיוחדים.
 • הוא הגיש בתוך שישה חודשים מיום ההתקנה חשבונית מס וקבלות מקוריות, המפרטות את האבזרים שהותקנו ברכב.
 • הוא אינו זכאי לקבל אבזרים לרכב פרטי או מענק לרכישתם ולהתקנתם לפי כל חוק או הסדר אחר, ואם הוא זכאי - הוא בחר לקבלם במסגרת הסכם הניידות.
 • במקרה של החלפת רכב - הזכאות היא אם חלפו 12 חודשים לפחות מיום שקיבל לאחרונה סיוע כזה.

במקרים הבאים, ניתן יהיה לבדוק זכאות לתשלום החזר עבור אבזרים, גם אם לא חלפו 12 חודשים ("בטרם עת"),  מיום ההתקנה האחרונה:

 • הביטוח הלאומי אישר על פי החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים כי הרכב שבו הותקנו האבזרים אינו מתאים עוד לצרכיו של המוגבל בניידות, והרכב הוחלף.
 • המכון הרפואי לבטיחות בדרכים  קבע כי למוגבל בניידות דרושים אבזרים אחרים או נוספים לאלה שנקבעו לו כאשר קיבל מימון אבזרים קודם.
 • חלפו 6 חודשים מיום שהמוגבל בניידות החזיר הלוואה עומדת בשל אשפוז, מאסר, יציאה לחו"ל, ואושרה לו הלוואה עומדת חדשה.
 • האבזרים נגנבו או נהרסו בתאונה.