תנאי הזכאות


1. לזכאים לסיוע ברכישת רכב לאבזרים מיוחדים
2. לזכאים לסיוע ברכישת רכב פרטי 
 

 

הלוואה לזכאים לרכוש רכב לאבזרים מיוחדים ניתנת למי שעונה על כל התנאים הבאים:  

1. ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
2. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שדרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים.
3. הוא איננו זכאי לסיוע במימון מחיר הרכב ממחלקת השיקום, ואם זכאי - בחר לקבלו בניידות.
4. הוא חתם על כתב התחייבות ובו התחייב:
א. לרכוש רכב שניתן להיכנס לתוכו בישיבה בכיסא גלגלים, או שניתן לנהוג בו בישיבה בכיסא גלגלים.
ב. להתקין ברכב את כל האבזרים שעליהם המליץ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ולהמציא אישור שניתן לבצע זאת ברכב שיירכש לפני הזמנת הרכב.

 

ההלוואה לזכאים לרכוש רכב פרטי ניתנת באחד מן המקרים האלה: 

1. זו קניית רכב ראשון. 
2. חלפו חמש שנים מיום קבלת ההלוואה העומדת הקודמת. 
3. אושרה הלוואה עומדת להחלפת רכב בטרם עת, מפני שהמכון הרפואי קבע, שיש למוגבל בניידות הגבלות חדשות בנהיגה, שאינן מאפשרות לו להוסיף ולהשתמש ברכב שברשותו.  
4. המוגבל בניידות קיבל הלוואה עומדת כמי שאין לו רשיון נהיגה, ואחר כך נעשה בעל רשיון נהיגה, ונזקק לרכב גדול יותר מהרכב שברשותו.

על מוגבל בניידות שזכאי להלוואה מקרן ההלוואות לרכישת רכב פרטי, לעמוד בתנאים העיקריים האלה (ישנם תנאים נוספים): 

1. מלאו לו 18 שנים ועדיין לא מלאו לו 60 שנים. 
2. נקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 90% לפחות. 
3. הוא בעל רשיון נהיגה בר-תוקף. 
4. הכנסתו מעבודה עולה על  25% מהשכר הממוצע במשק - 2,638 ש"ח (החל ב- 01.01.2020), או שהוא תלמיד במוסד מוכר על-ידי משרד העבודה והרווחה או מועסק במפעל מוגן, הכול במשך 12 חודשים לפחות, אפשר גם לא רצופים, מתוך 18 החודשים שקדמו להגשת הבקשה לסיוע מהקרן. 
5. סכום הכנסותיו והכנסות בן/בת זוגו, מעבודה ושלא מעבודה, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק - 15,827 ש"ח (החל ב- 01.01.2020). לא מובאים בחשבון קצבה לשירותים מיוחדים, קצבת ילדים ותשלומים הניתנים בעבור החזקת רכב או בעבור השתתפות בהוצאות ניידות עקב נכות.