החזר ההלוואה העומדת


את ההלוואה העומדת יש להחזיר בנסיבות האלה:

1. בעת החלפת הרכב:

לאחר החזר ההלוואה העומדת על הרכב הקודם, ניתן לקבל הלוואה עומדת חדשה לכיסוי המסים החלים על הרכב החדש הנרכש.

לתשומת ליבך, ברוב המקרים שבהם נרכש רכב חדש לאחר 42/48/60 חודשים (בהתאם לזכאות שנקבעה לך) - לא יהיה החזר בפועל.

2. אם אירע אחד מן המקרים האלה:

  • חברת הביטוח המבטחת את הרכב קבעה שהרכב אבד או נהרס.
  • הרכב ניזוק בתאונה, ושמאי שהוסמך על-ידי המוסד לביטוח לאומי קבע שאי אפשר לתקן את הרכב, כך שיוכל להוסיף ולשמש את המוגבל בניידות.
  • הביטוח הלאומי אישר, בהתאם לקביעת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שעל המוגבל בניידות להחליף את רכבו עקב הגבלות חדשות בנהיגה שאינן מאפשרות לו להוסיף ולהשתמש ברכב הקודם.
  •  הרכב נמכר.
  •  המוגבל בניידות נפטר.
  • חלפו 12 חודשים מהיום שבו חדל להתקיים תנאי כלשהו מהתנאים המזכים בהלוואה העומדת. לדוגמה, מורשה נהיגה אינו גר עוד במרחק של עד 1500 מטר ממקום מגוריו של המוגבל בניידות, או רשיון הנהיגה של המוגבל בניידות נשלל ממנו.
  • לא התקיים תנאי כלשהו מהתנאים המזכים ב"הלוואה עומדת".
  • המוגבל בניידות הפר את ההתחייבויות שעליהן התחייב בכתב ההתחייבות.

 

במקרים הבאים הביטוח הלאומי רשאי לדרוש את החזר ההלוואה העומדת:

   • המוגבל בניידות מאושפז שישה חודשים רצופים לפחות, ובנסיבות מיוחדות - 12 חודשים רצופים. למרות זאת הביטוח הלאומי לא ידרוש את החזר ההלוואה העומדת אם מורשה נהיגה, הנוהג בעבור המוגבל בניידות, ממשיך לטפל בו בזמן האשפוז, וכל עוד הוא מטפל בו. 
    ואולם למוגבל בניידות מאושפז לא תינתן הלוואה עומדת חדשה.
   • המוגבל בניידות נמצא במאסר שישה חודשים לפחות.
   • המוגבל בניידות שוהה בחוץ לארץ שישה חודשים לפחות.