הלוואה עומדת להחלפת רכב


הלוואה עומדת להחלפת רכב תינתן רק לאחר החזרת ההלוואה העומדת הקודמת, ורק למוגבל בניידות המקיים את תנאי ההתחייבות שעליה חתם בעת קבלת ההלוואה העומדת הקודמת.

הלוואה עומדת להחלפת רכב תינתן למוגבל בניידות שיש לו רשיון נהיגה, רק אם חלפו 42 חודשים לפחות ממועד קבלת ההלוואה העומדת הקודמת. 
 

למוגבל בניידות שאין לו רשיון נהיגה, תינתן הלוואה עומדת להחלפת רכב, רק אם חלפו 48 חודשים לפחות ממועד קבלת ההלוואה העומדת הקודמת.

 

למוגבל בניידות שקיבל הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים, תינתן הלוואה עומדת להחלפת רכב, רק אם חלפו 60 חודשים ממועד קבלת ההלוואה העומדת הקודמת.

 

לשני מוגבלים בניידות בעלי רכב משותף, שרק אחד מהם נוהג ושניהם זכאים כל אחד לחוד או ביחד לרכב פרטי, תינתן הלוואה עומדת להחלפת רכב, רק אם חלפו 48 חודשים ממועד קבלת ההלוואה העומדת הקודמת.

 

הביטוח הלאומי רשאי לתת הלוואה עומדת להחלפת רכב, גם אם לא חלפו 42 חודשים או 48 חודשים או 60 חודשים כמפורט למעלה, אם אירע אחד מהאירועים האלה:

 

1. הרכב אבד או נהרס, ואין אפשרות למכור אותו או להעבירו לשימוש הזולת - על-פי קביעת חברת הביטוח המבטחת את הרכב.

 

2. הרכב ניזוק בתאונה, ושמאי מוסמך קבע שאי אפשר לתקן את הרכב כך שיוכל להוסיף ולשמש את המוגבל בניידות.

 

3. מצבו הרפואי של המוגבל בניידות הוחמר לאחר שרכש את הרכב, ובשל כך נקבעו לו הגבלות בנהיגה, שאינן מאפשרות לו להמשיך ולהשתמש ברכב  שברשותו.

 

4. ההלוואה העומדת הוחזרה לפי דרישת המוסד בשל אשפוז, מאסר או יציאה לחו"ל, וחלפו שישה חודשים לפחות מיום שהחזיר את ההלוואה.