הפניה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לשם קביעת "רכב מיוחד"


מוגבל בניידות, הסבור שאינו יכול לנהוג או להשתמש ברכב שאושר לו על-פי הסכם הניידות בשל מגבלותיו הגופניות או בשל מגבלותיו בנהיגה, או שהוא זקוק לאבזרים מיוחדים - יפנה אל מחלקת ניידות בסניף המטפל בו ויגיש בקשה להיבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים לשם קביעת "רכב מיוחד" ואבזרים מיוחדים שיענו על מגבלותיו. בקשה זו תופנה למכון הרפואי באמצעות פקיד תביעות ניידות.

ה"רכב המיוחד" והאבזרים המיוחדים שהמכון המליץ עליהם, יאושרו למוגבל בניידות רק לאחר שפקיד התביעות יקבל את המלצת המכון.

מי שיש לו השגות על החלטת המכון בעניין גודל רכב, רשאי לשלוח את השגותיו במכתב מנומק למנהל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, בתוך 60 יום מיום קבלת החלטת המכון.
 

בכל מקרה של בקשה לאישור "רכב מיוחד", יש להיבדק מחדש במכון הרפואי לבטיחות בדרכים לפני הרכישה, גם אם המוגבל בניידות נבדק בעבר במכון.
 

לתשומת לבך,
אם לצורך ההתייצבות לפני הוועדה לגודל רכב שבמכון הרפואי לבטיחות בדרכים או לפני הוועדה הרפואית לעררים, אתה צריך לנסוע, ואינך יכול להשתמש בתחבורה הציבורית בשל מצב בריאותך, ייתכן שתהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, ובנאי שלא משולמת לך קצבת ניידות.
לשם בדיקת זכאותך להחזר עליך להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך אישור ממנהל המכון הרפואי או מיו"ר הוועדה לעררים, לפיו אינך יכול להשתמש בתחבורה הציבורית, וקבלות מקוריות על הנסיעה.