חישוב סכום ההחזר של ההלוואה העומדת


1. מי שמחזיר הלוואה עומדת ומקבל הלוואה עומדת חדשה.
2. מי שמחזיר הלוואה עומדת ואינו מקבל הלוואה עומדת חדשה.

1. מי שמחזיר הלוואה עומדת ומקבל הלוואה עומדת חדשה               

מסכום ההחזר של מי שמקבל הלוואה עומדת חדשה מופחת פחת בשל תקופת השימוש ברכב וכן פחת נוסף, המשתנה מעת לעת. מטרת החישוב היא להקטין את סכום ההחזר ובכך להקל על קניית רכב חדש.

כדי להחזיר את ההלוואה העומדת, יש לקבל מן המוסד לביטוח לאומי אישור על הזכאות לקבלת הלוואה עומדת חדשה. אישור זה משמש גם להחזר ההלוואה העומדת הקודמת באגף המכס.

 

במקרים שבהם נוצרת זכאות להלוואה עומדת חדשה לפני המועד הקבוע בהסכם הניידות (החלפה בטרם עת), בשל נסיבות מיוחדות (כגון גניבה או הרס של הרכב או החמרה במצב הרפואי שאינה מאפשרת את המשך השימוש ברכב הקודם), יש להחזיר את ההלוואה העומדת הקודמת.

חישוב סכום ההחזר נעשה על ידי פקיד המוסד לביטוח לאומי בתחום ניידות, והוא מושפע בין היתר משיעורי ההחזר לזכאים להלוואה עומדת חדשה לפני המועד הקבוע בהסכם הניידות.

 

2. מי שמחזיר הלוואה עומדת, ואינו מקבל הלוואה עומדת חדשה

סכום ההחזר של ההלוואה העומדת במקרים שיש להחזיר את ההלוואה ואין זכאות להלוואה עומדת חדשה, מחושב על-פי שיעור ההלוואה העומדת מתוך מחיר הרכב בעת שנרכש, כפול מחיר הרכב ב"מועד הקובע" (היום שבו אירע אחד מן המקרים המחייבים את החזר ההלוואה העומדת, לדוגמה - היום שבו נמכר הרכב).

 

מוגבל בניידות שנפטר, ה"מועד הקובע", לחישוב החזר ההלוואה שקיבל יהיה היום שבו מלאו 12 חודשים לפטירתו, או היום שבו הוגשה הבקשה להחזר ההלוואה העומדת - המוקדם מבין השניים.

 

במקרים שהמוסד דורש את החזר ההלוואה העומדת, והחוב לא מוחזר בתוך חודשיים מן המועד הקובע, תחול עליו ריבית שנתית בשיעור של % 2.2 (החל ב- 10.01.2019). שיעור זה משתנה מעת לעת.

 

כדי להחזיר את ההלוואה העומדת - בין שההחזר הוא ביוזמת המוגבל בניידות ובין שהוא נעשה על–פי דרישת המוסד לביטוח לאומי - יש לקבל אישור להחזר ההלוואה מן המוסד לביטוח לאומי. את התשלום יש לבצע בבנק ולהמציא למוסד אישור על כך.