שיעורי החזר של הלוואה עומדת לזכאים להלוואה עומדת חדשה לפני המועד הקבוע בהסכם הניידות


מי שזכאי להלוואה עומדת חדשה לפני המועד הקבוע בהסכם הניידות, בשל נסיבות מיוחדות (כגון גניבה או הרס של הרכב; או החמרה במצב הרפואי שאינה מאפשרת את המשך השימוש ברכב הקודם) - ישתנו לגביו שיעורי ההחזר המופחתים, של ההלוואה העומדת הקודמת.

השיעורים המופחתים יחולו על מי שיחזיר את ההלוואה העומדת החל ב- 26 ביולי 2010 ואילך.

להלן שיעורי ההחזר בתום תקופת השימוש ברכב: 


​מקום הייצור של הרכבסוג הרכב​עד 6 חודשים​מעל 6 ועד 12 חודשים​מעל 12 ועד 18 חודשים​מעל 18 ועד 24 חודשים​מעל 24 ועד 33 חודשים​מעל 33 ועד 42 חודשים​מעל 42 ועד 48 חודשים​מעל 48 ועד 60 חודשים​
שוק משותף או ארה"ב​פרטי​26%​19%​9%​0​0​0​0​0​
מסחרי​26%​22%​17%​8%​0​0​0​0​
רכב לאביזרים מיוחדים​13%​9%​4%​0​0​0​0​0​
מונית​9%​0​0​0​0​0​0​0​
אחר (יפן)​פרטי​27%​21%​18%​14%​7%​0​0​0​
מסחרי​26%​22%​17%​8%​0​0​0​0​
רכב לאביזרים מיוחדים​13%​9%​4%​0​0​0​0​0​
מונית​9%​0​0​0​0​0​0​0​