הלוואה עומדת לקונה רכב ראשון/להחלפת רכב

הלוואה עומדת ניתנת למוגבל בניידות הקונה רכב חדש, פרטי או מסחרי או רכב לאבזרים מיוחדים לפי בחירתו, לשם מימון מלא או חלקי של המסים החלים על הרכב, הכל על-פי התנאים המפורטים בהמשך. מי שנמצא זכאי לקבלת הלוואה עומדת, יקבלה רק לאחר שחתם על כתב התחייבות (כתב ההתחייבות מצורף לטופס התביעה להטבות על פי הסכם הניידות), שבו התחייב לקיים את ההתחייבויות שקבע המוסד לביטוח לאומי. את ההלוואה העומדת יש להחזיר לביטוח הלאומי בתנאים המפורטים בהמשך. 


שימו לב, 

  • מי שרוכש רכב חדש לפני שאושרה בקשתו להלוואה עומדת – לא תשולם לו  ההלוואה העומדת.
  • מחירי הרכבים לצורך חישוב הלוואות והחזרים נקבעים לפי חוברת המחירים של לוי יצחק.