תגמול לאלמנת אסיר ציון שנפטר בחו"ל


נפטר אסיר ציון בחו"ל לאחר שהשתחרר מהמאסר או המעצר, תשולם לאלמנה והילדים גמלה השווה לקצבת שאירים על פי חוק הביטוח הלאומי, ובלבד שאינם מקבלים קצבה אחרת מכוח חוק הביטוח הלאומי.