תגמול לאסיר ציון נכההתגמול החודשי ישולם לאסיר ציון שהוכר כנכה עקב המאסר, המעצר או ההגליה, עקב פעילות ציונית או עקב פעילות למען הקמת המדינה ודרגת נכותו היא 10% לפחות - התגמול ישולם אף למי שהוכר כאסיר ציון עקב יהדותו ודרגת נכותו היא 25% לפחות .
כדי לקבל את התגמול לאסיר ציון נכה יש לפנות בבקשה להכרה מהרשות המאשרת.  בטופס הבקשה להכרה מהרשות המאשרת, בחלק ד', בסעיפים 7-1  יפרט המבקש את המחלות או החבלות שנגרמו לו כתוצאה מהמאסר.
אסיר ציון נכה, זכאי נוסף על התגמול לאסיר ציון נכה, גם לתגמול לפי הכנסה לאסיר ציון, אם נמצא זכאי במבחן הכנסה.     
הבקשה של מי שהוכר על ידי הרשות תועבר, עם כל המסמכים המצורפים, למוסד לביטוח לאומי, והמוסד לביטוח לאומי יפנה לאסיר ציון בהתאם למסמכים שהתקבלו.

קביעת דרגת נכות 

אסיר ציון יוזמן להופיע לפני ועדה רפואית לקביעת דרגת הנכות. הוועדה הרפואית מורכבת מרופא אחד או יותר, המתמחים בליקויים הרפואיים של מבקש הגמלה, והיא עצמאית בהחלטותיה.

דרגת הנכות תיקבע על פי מבחנים מיוחדים, הקובעים שיעור מסוים של נכות לכל ליקוי בהתאם לחומרתו. רשימת המבחנים מופיעה באתר ,ב"מדור חוקים ותקנות", בספר המבחנים.
דרגת הנכות תיקבע לצמיתות, אך אם לא ניתן לקבוע באופן סופי את מצבו של הפונה, תיקבע לו דרגת נכות זמנית לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, ובתום התקופה שנקבעה הוא יוזמן להופיע שנית לפני ועדה רפואית.

סרט הכנה לוועדה הרפואית

שאלון לשביעות רצון מהוועדה הרפואית

ערעור על קביעת דרגת הנכות 

אסיר ציון רשאי לערער על דרגת הנכות שנקבעה לו לפני הוועדה הרפואית לעררים. גם הביטוח הלאומי רשאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית. 

את הערעור יש להגיש בכתב ובצירוף נימוקים בדרכים הבאות:
  • למזכיר הוועדות הרפואיות בסניף הביטוח הלאומי שבו התקיימה הוועדה או באמצעות תיבת השירות מחוץ לסניף או באמצעות האתר
  • לתחום אסירי ציון, המוסד לביטוח לאומי, שד' ויצמן 13, ירושלים 91909 באמצעות הדואר, בפקס 02-5382417 או באמצעות האתר.

המועד להגשת הערעור הוא 30 יום מקבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית.
הוועדה הרפואית לעררים מוסמכת לאשר את החלטת הוועדה הרפואית (הראשונה), לבטלה או לשנותה, להגדיל את אחוזי הנכות או להפחיתם, וזאת בין שהערעור הוגש על ידי מבקש הגמלה ובין שהוגש על ידי המוסד לביטוח לאומי.
החלטת הוועדה הרפואית לעררים סופית, אך ניתן לערער עליה (בשאלות חוק בלבד) לפני בית הדין האזורי לעבודה. 

שים לב! 

  • הוועדות הרפואיות הן עצמאיות בהחלטותיהן, והמוסד לביטוח לאומי אינו רשאי להתערב בהחלטות.
  • אם ערערת על החלטת הוועדה הרפואית ונודע לך שהוועדה הרפואית לערערים עומדת להפחית את דרגת נכותך – באפשרותך לבטל את הערעור.

שיעורי התגמול לאסיר ציון נכה

שיעור התגמול החודשי לאסיר ציון נכה נקבע לפי אחוזי הנכות שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית. 

אסיר ציון נכה שדרגת נכותו מזכה בגמלה, ישולמו לו תגמולים, כל זמן שהוא נכה, בשיעורים שנקבעו לפי סעיף 4 (א) לחוק נכי המלחמה בנאצים.
שיעור התגמול נקבע לפי אחוז הנכות - אסיר ציון שדרגת נכותו 100%, יקבל גמלה בשיעור של 117% ממשכורתו של עובד מדינה בדרגה 17 של הדירוג המינהלי - 4,911 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

שים לב, 
גובה תגמול הנכות אינו מושפע מהכנסותיך מכל מקור שהוא.

החמרת מצב

אסיר ציון נכה שנקבעה לו דרגת נכות סופית וחלה החמרה במצבו, רשאי לבקש דיון מחודש במצבו, באמצעות הגשת טופס תביעה לדיון מחדש (החמרה במצב) אם הוא עונה על התנאים האלה: 

  1. חלפו שישה חודשים לפחות מיום החלטת הוועדה הרפואית בדבר דרגת נכותו. 
  2. הוא המציא לביטוח הלאומי אישור מאת רופא המוסמך לכך בקופת חולים, לפיו חלה החמרה במצב שבגינו  נקבעה דרגת נכותו, או שהתגלה ליקוי נוסף הקשור במצבו עקב המאסר.

המוסד לביטוח לאומי רשאי אף הוא לבקש דיון מחודש במצבו של אסיר ציון נכה שנקבעה לו דרגת נכות סופית, אם לדעת רופאי הביטוח הלאומי חל שינוי במצב נכותו, ובתנאי שחלפו שישה חודשים מאז קביעת דרגת נכותו האחרונה.