תגמול לפי הכנסה לאסיר ציון


התגמול ישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי למי שהוכר כאסיר ציון על ידי ה"רשות" במשרד הקליטה, ועמד במבחן הכנסות. 
סכום התגמול המרבי ליחיד - 2,987 ש"ח (החל ב- 01.01.2021) ולזוג - 4,480 ש"ח (החל ב- 01.01.2021).
לקבלת התגמול יש למלא בקשה לתגמול לפי הכנסה על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם.

הכנסה הנלקחת בחשבון לחישוב לפי מבחן הכנסות: כל הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, לרבות הכנסה מעבודה, מפנסיה, מגמלה, מנכסים ועוד.

לא ייחשבו כהכנסה: תגמול נכות לאסיר ציון, קצבת ילדים, מענק חודשי המשולם על ידי הסוכנות היהודית, וכן תשלום המשולם לפי הסכם מיום 9.10.92, שנחתם בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה וועדת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה.

אופן חישוב התגמול:

התגמול מחושב לפי סכום ההכנסות הנלקחות בחשבון ליחיד/זוג. 


ההכנסה המזכה בתגמול:
ליחיד - 20% מהשכר הממוצע במשק - 2,110 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)

לזוג - 30% מהשכר הממוצע במשק - 3,165 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

 

סכום התגמול המרבי:
ליחיד - 2,987 ש"ח (החל ב- 01.01.2021).
לזוג - 4,480 ש"ח (החל ב- 01.01.2021).

 

יחיד שאין לו הכנסות או שהכנסתו היא עד סכום של 2,110 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)  - זכאי לתגמול מלא.
יחיד שהכנסתו גבוהה יותר יקבל גמלה יחסית.

זוג שאין להם הכנסות או שהכנסתם המשותפת היא עד 3,165 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) - זכאים לתגמול מלא.   
זוג שהכנסתם המשותפת גבוהה יותר, המבוטח יהיה זכאי לגמלה יחסית.

 

אם סכום ההכנסות עלה על "ההכנסה המזכה בתגמול" - התגמול יהיה 60% מההפרש שבין ההכנסות לבין ההכנסה המזכה בתגמול (על-פי סעיף 11 לחוק התגמולים לאסירי ציון).


תגמול לפי הכנסה אינו קבוע, ומשתנה בהתאם להכנסות.


עדכון תגמול על פי הכנסות:

אם אתה זכאי לתגמול על פי הכנסות, הינך מחוייב ליידע את המוסד לביטוח לאומי על שינוי בהכנסותיך, בהכנסות בן/ בת הזוג שלך ושינוי במצבך המשפחתי.

לעדכון ההכנסות שלך, באפשרותך לשלוח את המסמכים באמצעות מערכת שליחת מסמכים.


לעדכון מצב משפחתי, אנא מלא טופס עדכון פרטים אישיים (בל/900). באפשרותך להדפיס את הטופס, למלא ולשלוח באמצעות שירות שליחת מסמכים באתר.


הטבות מיוחדות:

אסיר ציון הזכאי לתגמול לפי הכנסה ועקב זכאותו זו נשללה זכאותו לגמלה להבטחת הכנסה, יהיה זכאי להטבות הבאות (הביטוח הלאומי יעביר את המידע לגורמים הרלוונטים):

  • הנחה בתשלומי ארנונה, החלים על דירה המשמשת למגוריו, בשיעור של 100% (ההנחה תינתן רק לגבי 100 מ"ר).
  • אסיר ציון שהוא אזרח ותיק ,יהיה זכאי להנחה על תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות.