הגשת התביעה


כדי לקבל קצבת שאירים, יש להגיש תביעה לקצבת שאירים. בטופס מפורטים המסמכים שיש לצרף לתביעה.

שימו לב, מומלץ להגיש תביעה לקצבת שאירים תוך 12 חודשים מיום הפטירה.
אם התביעה תוגש באיחור, אפשר יהיה לקבל את הקצבה עבור תקופה רטרואקטיבית של 12 חודשים לכל היותר.

איך שולחים את המסמכים?

 את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות: