אופן הגשת התביעה


תביעה לקצבה יש להגיש בטופס תביעה לקצבת שאירים. בטופס מפורטים המסמכים שיש לצרף לתביעה. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף 


תביעה לקצבת שאירים יש להגיש לביטוח הלאומי לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר יום הפטירה.
אם התביעה הוגשה לאחר 12 חודשים מיום הפטירה, יקבל הזכאי את הקצבה עבור תקופה רטרואקטיבית שאינה עולה על 12 חודשים.