מענק נישואים


משולם לאלמן ואלמנה המקבלים קצבת שאירים שנישאו. שיעור המענק - סכום של 36 קצבאות חודשיות.
המענק משולם בשני תשלומים: האחד לאחר יום הנישואים והשני בתום שנתיים.

מענק הנישואים השני משולם באופן אוטומטי.

אלמן ואלמנה שנישאו אינם זכאים יותר לקצבת שאירים, אולם בתנאים מסוימים הם עשויים להיות זכאים להמשך או חידוש תשלום הקצבה:

  • אלמן ואלמנה שנישאו והחלו בהליכי גירושים או התגרשו בתוך 10 שנים מיום שנישאו.
  • אלמנה שחזרה ונישאה, והכנסת בעלה בחודש הנישואים אינה עולה על ההכנסה המרבית -  7,146 ש"ח (החל ב- 01.01.2024), ומתקיים אחד מהתנאים האלה:
      - בעלה אינו מסוגל לכלכל את עצמו.
      - ביום נישואיהם מלאו לבעלה 60 שנה.