תשלום הקצבהלמי משולמת הקצבה

​קצבה לאלמן ולאלמנה

 • אלמן ואלמנה הזכאים לקצבת שאירים יקבלו את הקצבה עבורם עם תוספת עבור הילדים שנמצאים אתם.
 • אם הילדים אינם נמצאים עם ההורה הזכאי לקצבה, תשולם הקצבה עבור הילד למי שנושא בהוצאות אחזקתו, כגון משרד העבודה והרווחה, הנושא בהוצאות אחזקת ילד הנמצא בפנימייה או במשפחת אומנה.
 • יתום בגיל 18 ויותר יכול בתנאים מסוימים לקבל את התוספת המשולמת עבורו מקצבת השאירים של הורהו.
 • לא ניתן לשלם את הקצבה למי שאינו שוהה כחוק בארץ (ללא אשרת שהייה).
 • אלמן/ה מעל גיל 50 שיצאו מהארץ, קיימת אפשרות לבדוק את זכאותם להמשך תשלום הקצבה בחו"ל, מעבר ל-3 חודשים.

 • חבר קיבוץ או חבר מושב שיתופי - הקצבה תשולם לפי בקשתו לחשבון הקיבוץ או המושב.
 • מי ששוהה במוסד ועיקר החזקתו בו היא על חשבון גוף ציבורי - הקצבה תחולק, על פי בקשת הגוף הציבורי, בינו ובין הגוף הציבורי.

 קצבה ליתום

יתום יהיה זכאי לקצבת שאירים עבור עצמו, אם הורהו אינו זכאי לקצבת השאירים, לדוגמה: אם ההורה גרוש או אם ההורה זכאי לקצבת שאירים, אך בחר לקבל קצבת נכות כללית או קצבת נכות מעבודה.


הקצבה עבור היתום תשולם ל:

 • להורה, אם הילד מתגורר עמו.
 • אם ההורה של הילד אינו בישראל או שהוא פסול דין, הקצבה משולמת לאפוטרופוס שהתמנה על ידי בית משפט או בית דין מוסמך.
 • אם הילד נמצא מחוץ לבית הוריו, הקצבה משולמת למי שנושא בהוצאות החזקת הילד, ובלבד שהוא נמצא בישראל.

יתום שמלאו לו 18 שנים, יכול בתנאים מסוימים לקבל את הקצבה לחשבונו בבנק.

מועד התשלום

קצבת שאירים משולמת ב-28 בכל חודש עבור אותו חודש. לאחר אישור התביעה, הזכאי מקבל הודעה על התשלום הראשון המגיע לו.   

 

אם נפטר מי שקיבל קצבת אזרח ותיק או קצבת נכות - תשולם קצבת השאירים מ-1 בחודש שלאחר חודש הפטירה.

 

אם נפטר מי שלא קיבל קצבת אזרח ותיק או נכות, תשולם הקצבה כך:

 • אם השאירים זכאים להשלמת הכנסה, תשולם הקצבה מ-1 בחודש הפטירה.
 • אם השאירים אינם זכאים להשלמת הכנסה תשולם הקצבה מ-1 בחודש הפטירה, אם הפטירה היתה לפני 16 בחודש, ומ-1 בחודש שלאחר חודש הפטירה, אם הפטירה הייתה אחרי 15 בחודש.

היכן משולמת הקצבה

הקצבה משולמת לחשבון הבנק של הזכאי, בתנאי שהחשבון מתנהל על שמו בלבד, או שלו ושל הורהו, בנו, בתו, אחיו או אחותו.

אם אינך יכול לגבות את הקצבה
אם לדעת הביטוח הלאומי, אינך יכול לגבות את הקצבה, עקב  הגבלות רפואיות, תשולם קצבתך למי שימנה המוסד לביטוח לאומי לקבל אותה (הודעה על כך תימסר לך מראש).

שינוי מקום תשלום
ניתן לשנות את מקום תשלום הקצבה בכל עת על גבי טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים.