שיקום כלכלי עצמאי


הורים שכולים, אלמנות ויתומים המבקשים לבסס את עסקם העצמאי הקיים זכאים להלוואה, בכפוף לשיעורי ההלוואות המכסימליות שנקבעות מעת לעת. כמו כן ניתן לקבל מענק חד פעמי לצורך החזר תשלום מס קנייה עבור פריט אחד בלבד, החל על ציוד שנרכש לעסק עצמאי או לביסוסו. שיעור המענק ייקבע על ידי ועדת שיקום.