שונות


השתתפות בהקמת מצבה

הביטוח הלאומי משתתף בהקמת מצבה לבני משפחות שכולות.
סכום ההחזר המקסימלי: 4,562 ש"ח (נכון לינואר 2020).

מי זכאי להשתתפות בהקמת מצבה?

 • הורים שכולים של נספה בפעולת איבה.
 • אלמן או אלמנה של נספה בפעולת איבה.
 • בן המשפחה הקרוב ביותר של ההורים השכולים או של האלמן/ה שנשא בהוצאות הקמת המצבה. 
 • בן משפחה של יתום משני הורים (שנספו בפעולות איבה) שנשא בהוצאות הקמת המצבה (בתנאי שהיתום היה מעל גיל 18 בעת פטירתו). 

כיצד מקבלים את המענק?

לקבלת ההחזר יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב למקום המגורים, בצירוף קבלה מקורית. ניתן לפנות גם באמצעות האתר

השתתפות ברכישת חלקת קבר

הביטוח הלאומי משתתף ברכישת חלקת קבר לבני משפחה של נספה מפעולת איבה.

סכום השתתפות: 5,361 ליחיד. 10,722 לזוג.

מי זכאי להשתתפות ברכישת חלקת קבר?

הזכאים להטבה הם אחד מאלה:

 • הורים שכולים של נספה בפעולת איבה
 • אלמן או אלמנה של נספה בפעולת איבה.
 • בן המשפחה הקרוב ביותר של ההורים השכולים או של האלמן/ה שנשא בהוצאות הקמת המצבה. 
 • בן משפחה של יתום משני הורים (שנספו בפעולות איבה) שנשא בהוצאות הקמת המצבה (בתנאי שהיתום היה מעל גיל 18 בעת פטירתו). 

כיצד מקבלים את המענק?

לקבלת ההחזר יש לפנות מחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב למקום המגורים, בצירוף קבלה מקורית. ניתן לפנות גם באמצעות האתר.

מענק הבראה שנתי

 מענק הבראה שנתי (עבור 8 ימי הבראה) בסך 3,432 ש"ח (לכל אחד מהזכאים).

 מי זכאי למענק הבראה שנתי?

 • אלמן או אלמנה המקבלים תגמולים שוטפים.
 • הורים שכולים המקבלים תגמולים שוטפים.
 • יתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה, מעל גיל 18, המקבלים תגמולים שוטפים.

שימו לב, בן זוג של הורה שכול ונשוי להורה שכול, אינו זכאי למענק זה.

איך מקבלים את המענק?

המענק משולם באופן אוטומטי ומועבר לחשבון הבנק של הזכאי ביחד עם התגמול  של חודש יוני.


הלוואות לצרכים אישיים והוצאות מיוחדות

 • אלמן, אלמנה והורים שכולים עשויים להיות זכאים להלוואות לסיוע במימון נישואי בן/בת, בר/בת מצווה והנצחה.
 • אלמן, אלמנה, הורים שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפיגוע איבה בנוסף הם יכולים לקבל הלוואה לצרכים אישיים, אחת לשלוש שנים.

איך מקבלים את ההלוואות?

לבדיקת הזכאות להלוואות יש לפנות לעובד השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים. ניתן לפנות גם באמצעות האתר.


סיוע לכיסוי חובות

הורים שכולים, אלמנים, אלמנות ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה שנקלעו לחובות כתוצאה ישירה מהאסון או שהם מתקשים להתמודד עם התחייבויות כספיות שקדמו לו, או ששיקומם נכשל ויש להם חובות הקשורים לעניין העסקי- יוכלו להגיש בקשה לסיוע, עד שלוש שנים מיום פטירת הנספה.
לפרטים נוספים ולקבלת הסיוע יש לפנות לעובד השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים. ניתן לפנות גם באמצעות האתר.

השתתפות בדמי התקנת ודמי שימוש בטלפון

התקנה או העתקת מכשיר טלפון

הורים שכולים זכאים להחזר חד-פעמי בשיעור של 50% מדמי התקנת או העתקת מכשיר טלפון בדירתם הפרטית.
סכום ההחזר: עד 202 ש"ח עבור דמי התקנה. עד 45 ש"ח עבור העתקת קו טלפון.
לקבלת החזר השתתפות  עבור דמי התקנת טלפון יש לפנות אל מחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב למקום המגורים, בצירוף חשבונית מס או קבלה מקורית. ניתן לפנות גם באמצעות האתר.

אלמן או אלמנה אינם זכאים להשתתפות בהתקנת טלפון או בהעתקתו.

מענק השתתפות בשימוש בטלפון

אלמן, אלמנה, הורים שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה יקבלו אחת לשנה בכל חודש ינואר, באופן אוטומטי, מענק בגובה 50% מדמי השימוש בטלפון.