מענק להשתתפות בהוצאות אבל


מענק להשתתפות בהוצאות אבל ישולם לזכאי לאחר שתאושר תביעתו לתגמולים.
הזכאים למענק הם אלמן או אלמנה והורים שכולים. כאשר אין לנספה אלמן, אלמנה או הורה, יהיה זכאי למענק קרוב משפחה ששילם את הוצאות האבל. סכום המענק: 7,496 ש"ח (נכון לינואר 2020).
המענק נועד לסייע בהוצאות הכרוכות באבל בלבד, ואינו מכסה את כל ההוצאות.