מענק לכיסוי הוצאות קבורה


בן משפחה של נספה בפעולת איבה זכאי למענק לכיסוי הוצאות קבורה (בעבור מודעות אבל, העברת הגופה ממקום אחד למשנהו בישראל, רכב ליווי ומצבה). המענק ישולם על סמך הצהרה של אחד מבני המשפחה לגבי גובה ההוצאות. 
שיעור המענק המרבי לא יעלה על סכום השווה לשכר הממוצע במשק כפי שהיה ב-1 בינואר שקדם ליום הפטירה. גובה המקסימום למענק הינו  10,551 ש"ח (נכון לינואר 2020).
המענק ישולם לבני משפחת הנפגע לפי סדר העדיפות הבא:
 1) בן הזוג של הנפגע/ת
 2) באין בן זוג - ילדו
 3) באין בן זוג וילד - הורהו
 4) באין בן זוג, ילד או הורה - כל קרוב משפחה אחר שיישא בהוצאות הקבורה.
ביטוח לאומי יממן גם הסעה ללוויה מבית האבלים לבית העלמין וחזרה. פרטים על ההסעה אפשר לקבל בסניף הביטוח הלאומי הקרוב
למקום המגורים.
 בעד אזרח חוץ אשר נקבר מחוץ לישראל, ישולמו החזרי הוצאות הקבורה בהתאם לקבלות. וכן ,ישולמו הוצאות הטיפול בגופת החלל והבאתה למקום הקבורה.והוצאות נסיעה הלוך וחזור של מלווה אחד.