בדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת


מתנדב או התלויים בו (בת/בן זוג וילדים), הזכאים לתגמול לפי חוק הביטוח הלאומי ולגמלה לפי חוק אחר (כגון חוק המשטרה נכים ונספים, או חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת - התשכ"ה-1965), עליו לבחור בגמלה או בתגמול מכוח חוק אחד בלבד מבין שני החוקים המזכים.

על המתנדב להודיע למוסד לביטוח לאומי, אם הגיש תביעה בגין אותו מאורע לגוף אחר.

הבחירה בין הגמלאות תיעשה על ידי המתנדב בכתב לאחר שיקבל פרטים מפקיד המוסד לביטוח לאומי על הגמלה הרלוונטית.

אם אתה עונה על תנאי הזכאות של יותר מקצבה אחת של הביטוח הלאומי -  לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק אם באפשרותך לקבל את שתי הקצבאות באותו הזמן, או רק אחת מהן.