למי משולמת הקצבה?


​משפחה שבה שני בני הזוג גרים עם ילדיהם

הקצבה משולמת לאם. לכן חשבון הבנק יהיה על שם אם הילדים או חשבון משותף לשני ההורים.

הורים גרושים

הקצבה משולמת לידי האם, אלא אם הילדים נמצאים אצל האב בלבד. עם זאת, ניתן לשלם את הקצבה להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה או בהתאם לפסק דין, ובתנאי שהקצבה תשולם במלואה להורה אחד. 

אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב - כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים שבהחזקתו על פי הרשום בפסק הדין. כדי לקבל את הקצבה, על ההורים להגיש בקשה לפיצול תיק לסניף הביטוח הלאומי.
הורה גרוש שבאחזקתו ילדים עשוי להיות זכאי למענק לימודים.

לתשומת לבך, באפשרותך למלא את הבקשה באופן מקוון באתר 

הורים החיים בנפרד

הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו.
אם חלק מהילדים נמצאים בהחזקת האם וחלק בהחזקת האב - משולמת הקצבה לכל הורה בנפרד, לפי מספר הילדים שנמצאים בהחזקתו, ועל כל הורה להגיש טופס בקשה לפיצול תיק ולצרף מסמכים הנוגעים להחזקת הילדים. 
הורה נפרד שבאחזקתו ילדים עשוי להיות זכאי למענק לימודים.

ילד שאינו באחזקת הוריו

במקרים שהילד אינו באחזקת הוריו, תשולם הקצבה לאפוטרופוס שיש בידו צו מינוי מבית המשפט שמינה את האפוטרופוס, או למי שהביטוח הלאומי מינה כמקבל הקצבה עבור הילד (כדי להתמנות כמקבל הקצבה, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי עם המסמכים המתאימים, כגון אישור מעובדת סוציאלית, אישור מגורמי הרווחה והקהילה).