סניף אילת ( 5258)


רחוב מדיין מספר 12בניין הוכמן מיקוד 88000   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 13:00
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
לנושאי גמלאות 08-6341344, לנושאי גבייה 08-6374602
חיצונית
1 ,2 ,5
ישנה- כרטיסי חניה