סניף הרצליה ( 2327)


שדרות בן גוריון מספר 22מיקוד 46785   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 13:00
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
09-9542139
חיצונית
29 ,4 ,7 ,5 ,531
יש, בתשלום