עבודה מתאימה מהי?


עבודה מתאימה או הכשרה מקצועית מתאימה (לרבות השתלמות או הסבה מקצועית) נקבעת על פי שלושה תנאים:
1.       העבודה היא במקצועך או מסוג העבודה העיקרית, שעבדת בתוך שלוש השנים, שקדמו לאבטלה; או העבודה או ההכשרה המקצועית תואמת את רמת השכלתך, את מצב בריאותך ואת כושרך הגופני.
2.       השכר בעד העבודה אינו נמוך מדמי האבטלה המגיעים לך.
3.       העבודה או ההכשרה המקצועית אינה מחייבת שינוי מקום מגורים.

 

עבודה או הכשרה מקצועית שאינה מחייבת שינוי מקום המגורים היא אחת מאלה:

העבודה או ההכשרה המקצועית נמצאת במרחק נסיעה קטן מ-60 ק"מ ממקום מגוריך הקבוע.
לאם לילד שלא מלאו לו 7 שנים - עבודה או הכשרה מקצועית הנמצאת במרחק נסיעה הקטן מ-40 ק"מ ממקום מגוריה.
קיימת תחבורה ציבורית תקינה למקום העבודה או ההכשרה וחזרה, או קיימת הסעה למקום העבודה מטעם המעביד, גם אם המרחק עולה על 60 ק"מ, ובלבד שבכל מקרה זמן הנסיעה לעבודה וחזרה, העולה על שעה אחת, נחשב לזמן עבודה.
למי שאינו גר עם בן משפחה - אם מובטחים לך מגורים במקום העבודה או ההכשרה והוצאות נסיעה ממקום מגוריך למקום העבודה וחזרה פעם בשבועיים לפחות.

למרות האמור למעלה, לעובדים הבאים תיחשב כעבודה מתאימה כל עבודה, התואמת את מצב בריאותם ואת כושרם הגופני, גם אם אינה תואמת את מקצועם או את רמת השכלתם, וגם אם השכר בעבודה המוצעת נמוך מדמי האבטלה המגיעים להם:
מי שמלאו לו 28 שנים, אבל עדיין לא מלאו לו 35 שנים - לאחר חודשיים של אבטלה
מי שמלאו לו 25 שנים, אבל עדיין לא מלאו לו 28 שנים - לאחר 30 ימים של אבטלה
מי שעדיין לא מלאו לו 25 שנים - לאחר 14 ימים של אבטלה.

הערה: לעובדים עונתיים - כל עבודה תיחשב כעבודה מתאימה.