אספקת שירותי יעוץ לניהול נכסי המוסד לביטוח לאומי

חב' יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ - זוכה ראשונה.
חב' אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ - זוכה שנייה.
חב' סי.פי אם ניהול בנייה בע"מ - זוכה שלישית.
מספר מכרז: ב(1010)2008
תאריך פרסום : 12/10/2008
תאריך הגשה : 09/12/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 18/11/2008
פורסמו תשובות לשאלות הבהרה נוספות. ניתן לעיין תחת לינק לשו'ת (?)

 

מכרז מס' ב (1010)2008

אספקת שירותי ייעוץ לניהול נכסי המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי ייעוץ לניהול נכסים שבבעלותו ונכסים ששכורים על-ידו.

המוסד מחזיק במבנים רבים ברחבי הארץ, כגון משרדים, סניפים (כ- 100 סניפים בכל הארץ), אשנבים (מוקדי שירות קטנים), מחסנים, עמדות מידע בתוך מבנים של אחרים (כמו מרכזי קניות) ועוד.

חלק מהמבנים הינם בבעלות המוסד וחלקם מוחזקים בחוזי שכירות.

הייעוץ נדרש במיוחד עבור פרויקטים בתחום הנדל"ן.

רשאים להגיש הצעות תאגידים לרבות שותפות רשומה, העוסקים בייעוץ, תכנון וניהול פרויקטים בתחום הנדל"ן, ועומדים בין השאר בתנאים ובדרישות הבאים:

1.       המצאת ערבות בנקאית בלתי מותנית ברת חילוט, בסך 20,000 ש"ח, 

       על-פי הדרישות והנוסח המפורטים במכרז.

2.       למציע מחזור הכנסות כספי בהיקף שנתי של לפחות 5 מיליון ₪, בכל 

       אחת משלוש השנים האחרונות 2007- 2005 .

3.     המציע בעל ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות (2007-2003) במתן שירותי ייעוץ וניהול בתחום הנדל"ן, במהלכן שימש כמנהל פרויקט ב-2 פרויקטים לפחות, וקיבל שכר טרחה בסך 1.5 מיליון ₪ לפחות עבור כל פרויקט.

      פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט 

      שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 

א. אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז (שתי אפשרויות)

1.      רכישה וקבלת המסמכים במשרדי המוסד ( החל מיום 22.10.2008) - את מסמכי המכרז ניתן  לרכוש בימים א-ה בשעות 15:00-9:00 תמורת 500 ש"ח (בהמחאה בלבד), בסניף הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, קומה 5 חדר 505, אצל  הגב' עידית יחזקאל.

2.       רכישה וקבלת המסמכים באמצעות אתר האינטרנט של המוסד - ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). כמו כן ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז באתר התשלומים 

      יש להקפיד על קבלת אישור על רכישת מסמכי המכרז, וצירוף האישור להצעה המוגשת.

ב.  אופן הגשת ההצעות-  את ההצעות למכרז יש להגיש בשני עותקים 

    במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים בבניין הסניף 

    הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

ג. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום שלישי 9.12.2008 בשעה 15:00

ד. שאלות הבהרה - ניתן לשלוח עד ליום שלישי 11.11.2008 בשעה 12:00, 

   וזאת על פי המפורט במסמכי המכרז.

ה. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את 

    היקף המכרז, ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו 

   מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.