הקמת מבנה למשרדים של המוסד לביטוח לאומי במזרח ירושלים

רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ
מספר מכרז: ב(1036)2010
תאריך פרסום : 20/06/2012
תאריך הגשה : 05/09/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 12/08/2012
עדכון מיום 12.8.2012:
 
המועד האחרון להגשת
ההצעות  למכרז זה
נדחה ליום רביעי
5.9.2012  12:00.
בשאר תנאי המכרז
לא חל כל שינוי.
 
עדכון מיום 30.7.2012:
 
1.פורסם קובץ שאלות 
   ותשובות למכרז.
   ניתן להוריד קובץ זה
   ע"י לחיצה על "שאלות
   ותשובות" (?)
 
2. לעיון בפרוטוקול כנס קבלנים
   שהתקיים ביום 10.7.2012-
   לחץ כאן 
 
 

 

מכרז מספר ב(1036)2010

הקמת מבנה למשרדים של המוסד לביטוח לאומי במזרח ירושלים

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לעבודות הקמת מבנה משרדים חדש, 

 בשטח של 2,600 מ"ר ומרתף חניה בשטח של 5,200 מ"ר נוספים, בנחלת שמעון, שדרות חיים 

 בר-לב במזרח ירושלים .

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף אישור על היותו קבלן רשום, על-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה 

            בנאיות תשכ"ט 1969, בסיווג 100 במקצוע עבודות בניין , בהיקף כספי ג-5 למקצוע זה.

      2.   על המציע לצרף רשימה של שלושה אתרים לפחות, בהם ביצע עבודות לבניית מבנים 

            (ציבורי/מסחרי/מגורים מעל  שלוש קומות), בהיקף כספי של 20,000,000 (עשרים מליון ₪) 

           לפחות לכל עבודה, בחמש השנים האחרונות (2011-2007).

     3.  על המציע להיות בעל היקף כספי של לפחות 30,000,000 ₪ (שלושים מליון ₪ ) בכל אחת 

           משלוש השנים האחרונות- 2009,2010,2011 (יש לצרף אישור רואה חשבון).

    4.   על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  800,000 ₪.

          (שמונה מאות אלף ₪ ), הערבות תהיה  בתוקף עד לתאריך 31.3.2013, ובנוסח 

          המפורט במסמכי המכרז.  מציע שיגיש ערבות שלא תהיה בנוסח  המדויק 

          המופיע במסמכי המכרז, או שתאריך תוקפה יהיה שונה  מהמופיע במסמכי המכרז,  

         או שהערבות לא תהיה  מקורית- הצעתו תידחה על הסף.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז 

 ובהסתמך על  תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

  אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז:

  1. רכישת וקבלת המסמכים במשרדי  המוסד

את מסמכי המכרז המלאים ניתן לרכוש החל מיום שלישי, 26.6.2012, תמורת סכום של 500 ₪ 

שישולם בהמחאה בלבד (ולא יוחזר), במשרדי המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, 

בימים א'-ה' בין השעות 9:00- 15:00, במזכירות תחום בינוי ונכסים חדר 516, בתיאום טלפוני 

מראש עם מר יורם עסיס, בטלפון  050-6284400.

  1. עיון במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

ניתן לעיין במסמכי המכרז העיקריים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, כמפורט במסמכי 

המכרז, ביד או באמצעות  שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 

הראשי בירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין 

את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

              4.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 15.8.2012 בשעה  12:00. 

                   לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה.

              5.    מפגש קבלנים יתקיים במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13, 

                    (מאחורי בנייני האומה), ביום שלישי  10.7.2012 בשעה 11:00. הסיור הינו חובה 

                   ומציע שלא ישתתף בסיור – הצעתו תיפסל . לאחר המפגש יתקיים סיור באתר הבנייה.

             6.  בשאלות הבהרה ניתן לפנות למר יורם עסיס, באמצעות פקס' 02-6513827, 

                 או באמצעות דוא"ל- yorama@nioi.gov.il  עד ליום  שישי  20.7.2012.

            7.   תשובות המוסד יועלו באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, באתר האינטרנט של המוסד 

                שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שני 30.7.2012. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות 

                שיגיעו לאחר המועד האחרון להגשת השאלות.

            8.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, 

                 על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.