אספקת מערכות ביגוד לעובדי המוסד לביטוח לאומי - מכרז חוזר

הזוכים הם:

1. סל ביגוד ייצוגי - חב' וורקר בע"מ
2. סל בגדי עבודה - חב' גדעון מולאייב בע"מ 
3. סל בגדי ספורט - חב' גדעון מולאייב בע"מ
מספר מכרז: מ(2021)2012
תאריך פרסום : 28/10/2012
תאריך הגשה : 26/12/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מ(2021)2012

אספקת מערכות ביגוד לעובדי המוסד לביטוח לאומי - מכרז חוזר

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת שלושה סוגים של מערכות ביגוד 

לעובדי המוסד לביטוח לאומי והכל כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכומים המפורטים במסמכי המכרז 

על  פי חלוקת סלי הביגוד כמפורט בסעיף 28 למכרז. הערבות תהיה בתוקף עד יום 31.5.2012 

ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

ערבות שלא תהיה בנוסח המדויק המצורף למסמכי המכרזאו שאינה מקורית- תגרום 

 לפסילת  ההצעה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך 

 על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להרודה").  

    להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDFלחץ כאן.  

 2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה כמפורט במסמכי המכרז  

     ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי

     ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

 3.על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 4. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 26.12.2012 שעה 12.00.

 5. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות דוא"ל בלבד בכתובת shap16@nioi.gov.il    

     עד ליום ראשון, רביעי 14.11.2012 שעה 12.00. תשובות  יימסרו בכתב באתר האינטרנט של 

    המוסד שכתובתו צוינה לעיל,ללא ציון שם הפונה, עד ליום רביעי, 28.11.2012.  אין המוסד לביטוח 

    לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

 6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

   יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.