רכש ותחזוקה של מערכות VTL ומערכת כונני קלטות למחשבי IBM/MF

טנגרם סופט בע"מ
מספר מכרז: ת(67)2011
תאריך פרסום : 25/03/2012
תאריך הגשה : 23/05/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

מכרז מס' ת 2011(67)

רכש ותחזוקה מערכות VTL ומערכת כונני קלטות למחשבי IBM/MF

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לאספקה ותחזוקה של מערכות ספריות קלטות 

וירטואלית VTL, וכן מערכת כוננים קלטות פיזיים למחשבים IBM/MF, בהתאם למפרט 

הטכני וליתר הדרישות המוגדרות במכרז.

ניתן להגיש הצעה לקטגורית ספריותVTL  ו/או לקטגורית כונני קלטות או בשתיהן. כל קטגוריה 

תבחן בנפרד ויבחר זוכה לכל קטגוריה.

משך תקופת ההתקשרות: חמש שנים עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות 

נוספות של שנה כל אחת.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור 

בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית או ערבות מקורית (בנוסח המצורף למסמכי המכרז) 

של חברת ביטוח ישראלית, שקיבלה אישור של החשב הכללי במשרד האוצר להשתתפות 

במכרזים ממשלתיים,  לקיום תנאי המכרז, בסך כדלהלן:

-  למתמודדים בקטגורית VTL  או בשתי הקטגוריות, ערבות בסך של 100,000 ₪.        
- בקטגורית כונני קלטות פיזיים  בלבד, ערבות בסך 20,000 ₪.

הערבות תהיה בתוקף עד ליום  23.8.2012. ערבות שלא בנוסח המפורט תיפסול את ההצעה.

רכישת וקבלת מסמכי המכרז - ניתן לעיין ולהוריד את  מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

לעיון  והורדת המפ"ל לחץ כאן.  

הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ₪ (שלא יוחזרו) באמצעות אתר התשלומים 

של המוסד בכתובת www.btl.gov.il  או בהמחאה במוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי שד'

ויצמן 13 ירושלים, אצל הגב' שרון כהן במזכירות אגף תפעול, קומה 2  חדר 200, טל' 02-6709443  

בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00.

שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בדואר האלקטרוני לכתובת 

הבאה:   bebs@nioi.gov.il   עד ליום 9.5.2012  בשעה 18:00.

המוסד ישיב על שאלות ההבהרה עד ליום 16.5.2012 באמצעות אתר האינטרנט של דף הבית מדור 

מכרזים בכתובת לעיל. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, כאמור בסעיף 0.3.5 במסמכי 

המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת 

במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.           
על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ד' 23.5.2012  בשעה 12:00.

בתאריכים 6.4.2012 - 14.4.2012, חג פסח, המשרד הראשי סגור לקהל.

 

המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.