אספקה ותחזוקה של מערכות BIG-IP מבית חברת F5 ושירותים נלווים למוסד לביטוח לאומי

012 - סמייל טלקום בע"מ
מספר מכרז: ת(13)2014
תאריך פרסום : 01/10/2014
תאריך הגשה : 12/11/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 200  ש"ח

מכרז מס' ת (13) 2014

אספקה ותחזוקה של מערכות BIG-IP מבית חברת F5
ושירותים נלווים למוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקה ותחזוקה של מערכות BIG-IP  מבית חברת F5, לרבות: אספקה, התקנה, הטמעה, שירותי אחריות ותחזוקה, הדרכה, תיעוד, בנק שעות של מומחה מקצועי, אופציות תוספות והרחבות על פי צרכי המוסד, והכול כמפורט במכרז.

משך תקופת ההתקשרות:

שלוש שנים עם אופציה למוסד להאריך את ההתקשרות בחמש תקופות נוספות של שנה אחת.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את חוברת המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

      להורדת הסכם התקשרות - לחץ כאן.  

 2.  הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 200 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של 

     המוסד לביטוח לאומי בכתובת  www.btl.gov.il   בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת יש 

     לצרף אישור על התשלום.

3.  רישום מוקדם למכרז – מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל איש הקשר

     למכרז, כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.

4.   שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: dang@nioi.gov.il 

     עד ליום רביעי 22/10/2014 .      
    המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.         
    שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של המוסד        

    במדור  מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום שלישי 4/11/2014.

5.  מסירת ההצעות -  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או

    באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' 

    ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם 

    המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 6.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי  12/11/2014 בשעה 12:00.      
      המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

7.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.