תכנון והקמת סניף של המוסד לביטוח לאומי בבאר שבע

המכרז בוטל. יפורסם מכרז חדש.
מספר מכרז: ב(1008)2011
תאריך פרסום : 03/08/2011
תאריך הגשה : 14/12/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 28/11/2011
עדכון מיום 28.11.2011:
 
פורסם קובץ נוסף של  שאלות ותשובות למכרז..
 
 
 
עדכון מיום 2.10.2011:
 

המוסד לביטוח לאומי מודיע כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 

זה נדחה ליום רביעי 14.12.2011 שעה 12.00.

 

בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

עדכון מיום 25.9.2011:
 
פורסם פרוטוקול כנס ספקים שהתקיים ביום 5.9.2011.
לעיון בפרוטוקול יש ללחוץ על לינק לשו'ת (?).

  

מכרז מספר ב(1008)2011

תכנון והקמת סניף של המוסד לביטוח לאומי בבאר שבע

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לתכנון והקמה של מבנה המוסד לביטוח 

לאומי בבאר שבע, בשיטת "תכנון ביצוע", הכוללת גם טיפול במשרדים הקיימים של המוסד  

ברחוב וולפסון 6 בבאר שבע .

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  1,500,000 ₪ . הערבות תהיה 

בתוקף עד לתאריך 30.3.2012, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.  מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח 

 הנ"ל- הצעתו תידחה על הסף.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על 

תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז:

  1. רכישת וקבלת המסמכים במשרדי  המוסד

את מסמכי המכרז המלאים  ניתן לרכוש תמורת סכום של 1,000 ₪ שישולם בהמחאה בלבד

במשרדי המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בימים א'-ה' בין השעות 9:00- 15:00, 

במזכירות תחום בינוי ונכסים חדר 516, בתיאום טלפוני מראש עם מר גלעד סולטן,  

טל' 050-6284398.

  1. עיון במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

ניתן לעיין  בתקציר ההצעה ודרישות הסף  של המכרז, בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

  1. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות 

            שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 

           בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. 

           נא לוודא קבלת אישור מסירה.

     4.    המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 26.10.2011 בשעה  12:00.

     5.    סיור קבלנים יתקיים בסניף המוסד לביטוח לאומי בבאר שבע רחוב וולפסון 6, ביום שני 5.9.2011  

           בשעה 11:00. הסיור  הינו חובה ומציע שלא ישתתף בסיור - הצעתו תיפסל.

    6.    בשאלות הבהרה ניתן לפנות למר גלעד סולטן, באמצעות פקס' 02-6513827, עד ליום 

          ראשון 18.9.2011.  תשובות  המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, 

          עד ליום שני 3.10.2011. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר המועד 

          האחרון להגשת השאלות.

   7.     אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה 

          רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.