מתן שירותי ייעוץ וסיוע להנגשת אתרי אינטרנט ושירותי מידע דיגיטלי לבעלי מוגבלויות

מספר מכרז: ת(9)2016
תאריך פרסום : 15/03/2017
תאריך הגשה : 10/05/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 26/04/2017

​פורסם קובץ שני של תשובות לשאלות הבהרה.   לעיון בקובץ ההבהרות השני -  לחץ כאן.  

קובץ זה הוא בנוסף לקובץ התשובות הראשון שפורסם.

יש לצרף להצעה תדפיסים של שני קבצי ההבהרות, חתומים על ידי מורשי החתימה של המציע.

שני הקבצים של התשובות לשאלות ההבהרה מחייבים את כלל המציעים.


עדכון מיום 3.4.2017:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום רביעי,10.5.2017 שעה 12.00.


 בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

 


מכרז מס' ת (9) 2016 

          מתן שירותי ייעוץ וסיוע להנגשת אתרי אינטרנט ושירותי מידע דיגיטלי לבעלי מוגבלויות

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לקבלת שירותי ייעוץ וסיוע להנגשת אתרי האינטרנט ושירותי מידע דיגיטלי אחרים של המוסד, לרבות הנגשת תכנים ומסמכים להורדה ולצפייה, והכול כמפורט במכרז.

משך תקופת ההתקשרות:

שלוש שנים, עם אופציה לביטוח לאומי להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנה אחת כל תקופה.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. ניתן להוריד את חוברת המכרז ללא תשלום, ממראש עמוד זה ("קובץ המכרז").                                    להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.                
 2. הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום כל שהוא.
 3. רישום מוקדם למכרז - מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל איש הקשר למכרז, כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.
 4. שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: motim@nioi.gov.il  עד ליום רביעי, 29/3/17.        
  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.
 5. מענה לשאלות הבהרה - שאלות ההבהרה ותשובות הביטוח הלאומי יועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי/מדור מכרזים, עד ליום רביעי 5/4/17.
 6. מסירת ההצעות - את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 7. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי  26/4/17 בשעה 12:00.           
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 8. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.