מכרז פומבי דו-שלבי עם שלב מיון מוקדם לשירותי השגחה טכנולוגית מרחוק בביתו של זקן-זכאי עבור המוסד לביטוח לאומי

מספר מכרז: מ(2026)2014
תאריך פרסום : 14/05/2017
תאריך הגשה : 13/12/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 03/12/2017

המוסד לביטוח לאומי מודיע על שינויים במכרז זה כדלקמן:   

           

המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום רביעי, 13.12.2017 בשעה 12:00.

עד מועד הגשת ההצעות האמור לעיל, יפורסם באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי עדכון נוסף במסמכי המכרז.

 

המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

                   

המוסד לביטוח לאומי מודיע על שינויים במכרז זה כדלקמן:   

המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום רביעי, 6.12.2017  בשעה 12:00.
המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

עדכון מיום 22.10.2017:

עודכן קובץ הנספחים בפורמט word.

עדכון מיום 25.9.2017:

בעקבות פניות של מספר מציעים ולאחר בדיקת המוסד לביטוח לאומי, הרינו להודיע כי פורמט ה-PDF

לא ישתנה. על המציעים להדפיס את המכרז כולל נספחיו ולמלאם בכתב יד.


עדכון מיום 17.9.2017:

הודעה על שינויים במכרז מספר מ(2026)2014

מכרז פומבי דו שלבי עם שלב מיון מוקדם

לשירותי השגחה טכנולוגית מרחוק בביתו של זקן-זכאי לגמלת סיעוד

המוסד לביטוח לאומי מודיע על שינויים במכרז זה כדלקמן:   

 1. המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום רביעי, 15.11.2017 בשעה 12:00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
                     
 2. פורסם קובץ תשובות לשאלות הבהרה.
 3. לתשומת לב המציעים: קובץ המכרז הוחלף בקובץ מעודכן שתוקן בהתאם לקובץ התשובות לשאלות ההבהרה. יובהר כי הקובץ המעודכן הוא הקובץ המחייב שיש להגישו חתום על ידי המציעים במסגרת מסמכי המכרז.
 4. על המציעים לצרף את ההודעה על השינויים ולחתום עליה כחלק ממסמכי ההצעה שיגישו במכרז.
 5. ניתן לעיין בקובץ התשובות לשאלות ההבהרה ובקובץ המכרז המעודכן על ידי לחיצה על הקישור "שאלות ותשובות" ובלחיצה על הקישור "קובץ המכרז".

עדכון מיום 28.6.2017:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינוי מועד במכרז זה כדלקמן:

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה יידחה ליום רביעי 12.7.2017.

בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

       

 


מכרז פומבי דו-שלבי עם שלב מיון מוקדם מס' מ(2026)2014: שירותי השגחה טכנולוגית מרחוק בביתו של זכאי לגמלת סיעוד עבור המוסד לביטוח לאומי

כללי

אגף הסיעוד במוסד לביטוח לאומי, באמצעות מינהל הלוגיסטיקה, מבקש ליישם עבור זקנים הזכאים לגמלת סיעוד לפי חוק הסיעוד, שירות הנקרא: "שירות השגחה טכנולוגית מרחוק בבתי הזכאים".

השירות נועד לאפשר לזכאים הבוחרים לקבלו, השגחה מרחוק על הזכאי בסביבתו הביתית, על-ידי ניטור תנועתיות הזכאי וסביבתו בביתו על פני כל שעות היממה, והוא נחלק לסלים שונים, לבחירת הזקן והכל כמפורט במסמכי המכרז.

בכוונת המוסד לבחור עד ארבעה ספקים לאספקת השירות, כאשר לכל אחד מהם תהיה יכולת לאספקת כלל השירות במכרז בפריסה ארצית.

כל אחד מהספקים הזוכים יקים ו/או יתפעל שלושה מוקדים: מוקד מכירות, מוקד תפעולי ומערך תחזוקה ומוקד שירות מאויש.

הליכי המכרז כוללים שלב פיילוט, שבו ישתתפו מציעים אשר יעמדו בתנאי הסף. הפיילוט יארך בין תשעה חודשים לשניים עשר חודשים, לפי שיקול דעת המוסד, כמפורט במסמכי המכרז.

מציעים אשר יעמדו בשלב הפיילוט, יעברו לשלב השלמת בחינת העמידה בתנאי הסף, הערכת תוצאות הפיילוט וניקוד איכות.

הצעות המחיר תוגשנה לאחר סיום שלב הפיילוט, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף לגבי המציע

 1. המציע הינו ישות משפטית אחת, תאגיד המאוגד כדין בישראל או חברת חוץ.
 2. על המציע לעמוד בבדיקה משוקללת של איתנות פיננסית כהגדרתה במכרז בציון 61 לפחות.
 3. המציע בעל יכולת להוכיח ניסיון קודם של מכירה פרונטאלית בבית הלקוח, של שירות מתמשך או של שירות מתמשך משולב מוצר מותאם אישית ללקוח, בהיקף של 5,000 מכירות כאמור במצטבר במהלך השנים 2014, 2015 ו-2016, בפריסה ארצית.
 4. המציע בעל יכולת להציג מנהל פרויקט, אשר מועסק על-ידי המציע בשלב הגשת ההצעה וכן יועסק על-ידיו היה והצעתו תעבור לשלב הפיילוט (להלן - "מנהל הפרויקט"). מנהל הפרויקט יעמוד בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 5. תנאי סף טכנולוגיים ומקצועיים של המערכת, תנאי סף בנוגע למוקד התפעולי, תנאי סף בנוגע לגורם המתקין והמתחזק את המערכת, תנאי סף בנוגע למוקד הישרות, תנאי סף בנוגע לגורם שיתכנן, יקים, יתקין ויתחזק את אתר האינטרנט והאפליקציה הסלולארית, - מפורטים במסמכי המכרז.

   
 6. הליך המכרז
  1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
  2. שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת shaula@nioi.gov.il  עד ליום רביעי, 28.6.2017.  אין המוסד מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות המוסד, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יועלו במרוכז ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים בכתובת הנ"ל, עד ליום שני, 18.9.2017.  
  3. את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, על-פי הוראות המכרז, במסירה אישית או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, ירושלים , בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  4. המועד האחרון להגשת הצעות- יום רביעי, 1.11.2017 בשעה 12:00. ועדת המכרזים לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
  5. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. חוסר לא ייחשב סתירה.
  6. המוסד יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.