שיעורי דמי ביטוח בריאות


 תשלומי דמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, ועל-פי המעמד שנקבע לו (כשכיר, עצמאי, לא עובד, סטודנט ועוד).
מי שאין לו הכנסות ישלם בכל חודש דמי ביטוח בריאות לפי סכום המינימום  116 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).

עובד שכיר

המעסיק ינכה משכרו של העובד השכיר דמי ביטוח בריאות:

מחלק השכר שעד 7,522 ש"ח (החל ב- 01.01.2024), שהוא 60% מהשכר הממוצע, ינכה המעביד 3.1% (החל ב- 01.01.1995) ומחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ינכה המעביד 5% (החל ב- 01.01.2006).

חבר קיבוץ

ישלם דמי ביטוח בריאות כפי שמשלם עובד שכיר.

עובד במשק בית

מעסיק של עובד במשק בית ינכה 1% משכרו של העובד דמי ביטוח בריאות.

מקבל פנסיה מוקדמת

גמלאי שעדיין לא הגיע לגיל פרישה, וגמלאית מבוטחת שעדיין לא הגיעה לגיל פרישה, ומשולמת להם פנסיה מוקדמת, משלם הפנסיה ינכה מהפנסיה דמי ביטוח בריאות בשיעור של 3.1% (החל ב- 01.02.2004) מהחלק של הפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע ו–5% (החל ב- 01.01.2006) מחלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע.

אישה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה ובעלה מבוטח בביטוח זקנה ושאירים, ומשולמת לה פנסיה,  תמציא למשלם הפנסיה הצהרה על-כך, ועל-פי הצהרה זו לא ינכה משלם הפנסיה דמי ביטוח בריאות מהפנסיה.

הגמלאים האלה פטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות מן הפנסיה:

  • אלמנה המקבלת מהמוסד לביטוח לאומי קצבת שאירים או קצבה לבני משפחה של מי שנפטר מתאונת עבודה.
  •  
  • נכה המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות כללית בשיעור 75% לפחות לצמיתות, או קצבת נכות זמנית בשיעור 75% לפחות לתקופה של 12 חודשים רצופים, או קצבת נכות מעבודה בשיעור 100% לצמיתות.

    מבוטח/ת שהגיע/ה לגיל פרישה שים לב,
    גמלאי בפרישה מוקדמת, שעובד כשכיר או כעצמאי, או שניהם גם יחד, חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות על כל הכנסותיו, עד לסכום ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח.

עובד שכיר בחופשה ללא תשלום

בחודשיים הראשונים לחופשתו ישלם שכיר בחופשה ללא תשלום דמי ביטוח בריאות בשיעור 3.1% (החל ב- 01.01.2021) מסכום ההכנסה המינימלית לתשלום דמי ביטוח, המעסיק ינכה משכר העובד 203 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) .
לאחר חודשיים ישלם במישרין לביטוח הלאומי תשלום בסך 116 ש"ח (החל ב- 01.01.2024), אם אינו עובד שכיר, ואינו עובד עצמאי ואין לו הכנסות.

חייל בשירות קבע

מ-1 בינואר 2003 משולמים עבור חייל בשירות קבע דמי ביטוח בריאות בשיעור החל על עובד שכיר.

שים לב,
חייל בשירות קבע - מקבל את שירותי הבריאות מצה"ל, אך חייב לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי.

עובד עצמאי

עובד עצמאי ישלם ישירות לביטוח הלאומי דמי ביטוח בריאות.
מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע ישלם 3.1% (החל ב- 01.01.1995) ו-5% (החל ב- 01.01.2006) מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע.

עובד שכיר שהוא גם עצמאי ישלם דמי ביטוח בריאות משתי ההכנסות.

מי שאינו עובד, סטודנט או תלמיד ישיבה

אם יש להם הכנסות ישלמו ישירות לביטוח הלאומי דמי ביטוח בריאות בשיעור של 5% (החל ב- 01.01.2006) מהכנסותיהם.
אם אין להם הכנסות ישלמו דמי ביטוח בריאות בסך 116 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).