רישום לקופות חולים

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי כל תושב/ת ישראל חייב להיות רשום באחת מקופות החולים.
מי שאינו חבר בקופת חולים חייב לבצע רישום בקופה על פי בחירתו, וחברותו בקופה תהיה מיידית.