מעבר בין קופות חולים וביטול מעבר


מבוטח המבקש לעבור מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת יכול לעשות זאת פעמיים, במהלך 12 החודשים מיום שנרשם בקופה הקודמת. 
מעבר לקופת חולים אחרת אפשר לבצע באמצעות האתר או באחד מסניפי הדואר (הרישום בדואר הוא בעלות כספית, את הסכום ניתן לברר בדואר).
הורה שעדכן במשרד הפנים כתובת נוספת לילדו, בהתאם לנוהל רשות האוכלוסין "הודעה על כתובת נוספת למשלוח דואר לקטינים", 
יקבל מהביטוח הלאומי הודעה בעת הגשת בקשה למעבר ילדו לקופת חולים אחרת, לפרטים נוספים לחץ כאן.

תאריכי המעבר ו/או ביטול המעבר בין קופות חולים על פי החוק:

 • מבוטח שהגיש טופס מעבר עד 15 בנובמבר, רישומו בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקף ב-1 בינואר. 
 • מבוטח שהגיש טופס מעבר עד 15 בינואר, רישומו בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקף ב-1 במרס. 
 • מבוטח שהגיש טופס מעבר עד 15 במרס, רישומו בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקף ב-1 במאי.
 • מבוטח שהגיש טופס מעבר עד 15 במאי, רישומו בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקף ב-1 ביולי.
 • מבוטח שהגיש טופס מעבר עד 15 ביולי, רישומו בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקף ב-1 בספטמבר.
 • מבוטח שהגיש טופס מעבר עד 15 בספטמבר, רישומו בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקף ב-1 בנובמבר.
במקרים הבאים בלבד ייקלט רישומו של תושב באופן מיידי, והוא יהיה זכאי לקבל מיד שירותים רפואיים בקופה שאליה נרשם או ביקש לעבור:
 • בוגר בן 18 עד 18.5
 • עולה חדש 
 • ילדים מגיל 0 ועד 6 חודשים
 • מבוטח שאינו חבר בקופת חולים כלשהי (בתנאי שהוא תושב/ת ישראל).

ביטול מעבר

מבוטח שהגיש בקשה לעבור לקופת חולים אחרת והוא מבקש לבטל את המעבר, צריך להגיש בקשת ביטול מעבר באמצעות האתר או בסניף הדואר (ביטול הרישום בדואר הוא בעלות כספית (את הסכום ניתן לברר בדואר).
את בקשת הביטול ניתן להגיש עד לתאריך האחרון להגשת טופס המעבר, כפי שמפורט למעלה.

חשוב לדעת!
 • מי שהגיש את הבקשה לאחר התאריך האחרון, לא יוכל לבטל את המעבר.
 • בקשה לביטול ניתן להגיש רק במקרים של מעבר מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת.

מעבר לקופה וביטול מעבר באופן מיידי

מבוטח יכול לעבור לקופת חולים או לבטל מעבר לקופה באופן מיידי ​במקרים הבאים:

 • מעבר דירה: מי שעבר דירה למרחק העולה על 60 ק"מ ממקום מגוריו הקודם, ואין בקרבת ביתו החדש סניף של הקופה שבה הוא חבר, יכול לבקש לעבור באופן מיידי לקופה חדשה הסמוכה למקום מגוריו.
 • סיבה רפואית: מי שביצע מעבר לקופת חולים וחלף המועד האחרון לביטול המעבר, אולם מסיבה רפואית הוא חייב לבטל את המעבר.
את הבקשה יש לשלוח לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות באמצעות טופס בקשה מקוון.
שימו לבלמילוי הטופס המקוון יש להתחבר למערכת ההזדהות הממשלתית. בכניסה לטופס תוכלו להתחבר באמצעות הפרטים שלכם או לבצע הרשמה אם עדיין אין לכם משתמש.

החלטת הנציבות תישלח למבוטח, והעתק מההחלטה יועבר לתחום מרשם הבריאות בביטוח הלאומי, לביצוע ההחלטה.