מעבר בין קופות חולים


מבוטח המבקש לעבור מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת יכול לעשות זאת פעמיים במהלך 12 החודשים מיום שנרשם בקופה הקודמת. 
מעבר לקופת חולים אחרת אפשר לבצע באמצעות האתר או באחד מסניפי הדואר.

הורה שעדכן במשרד הפנים כתובת נוספת לילדו, בהתאם לנוהל רשות האוכלוסין "הודעה על כתובת נוספת למשלוח דואר לקטינים", יקבל מהביטוח הלאומי הודעה בעת הגשת בקשה למעבר ילדו לקופת חולים אחרת, לפרטים נוספים לחץ כאן.

תאריכי המעבר ו/או ביטול המעבר בין קופות חולים על פי החוק:

 • מבוטח שהגיש טופס מעבר עד 15 בנובמבר, רישומו בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקף ב-1 בינואר. 
 • מבוטח שהגיש טופס מעבר עד 15 בינואר, רישומו בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקף ב-1 במרס. 
 • מבוטח שהגיש טופס מעבר עד 15 במרס, רישומו בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקף ב-1 במאי.
 • מבוטח שהגיש טופס מעבר עד 15 במאי, רישומו בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקף ב-1 ביולי.
 • מבוטח שהגיש טופס מעבר עד 15 ביולי, רישומו בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקף ב-1 בספטמבר.
 • מבוטח שהגיש טופס מעבר עד 15 בספטמבר, רישומו בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקף ב-1 בנובמבר.

במקרים הבאים בלבד ייקלט רישומו של תושב באופן מיידי, והוא יהיה זכאי לקבל מיד שירותים רפואיים בקופה שאליה נרשם או ביקש לעבור:
 •  בוגר בן 18 עד 18.5
 • עולה חדש 
 • ילדים מגיל 0 ועד 6 חודשים
 • מבוטח שאינו חבר בקופת חולים כלשהי (בתנאי שהוא תושב/ת ישראל).

ביטול מעבר

מבוטח שהגיש בקשה לעבור לקופת חולים אחרת והוא מבקש לבטל את המעבר, צריך להגיש בקשת ביטול מעבר באותו מקום שבו הגיש את בקשת המעבר (אתר הביטוח הלאומי או סניף הדואר).
את בקשת הביטול ניתן להגיש עד לתאריך האחרון להגשת טופס המעבר, כפי שמפורט למעלה.

לתשומת הלב,
 • מי שהגיש את הבקשה לאחר התאריך האחרון, לא יוכל לבטל את המעבר.
 • בקשה לביטול ניתן להגיש רק במקרים של מעבר מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת.