חובות מעסיקים


קנסות והצמדה

מעסיק שלא שילם את דמי הביטוח במועד, יחויב על פי החוק בקנסות על התקופות שלא שילם את דמי הביטוח במועד, כמו כן הוא יחויב בהצמדת חובו למדד המחירים לצרכן, החל מ–1 בחודש שלאחר מועד התשלום הקבוע בחוק.
ההצמדה תחושב על פי השוואת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום הסכומים בפועל, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום הקבוע על פי החוק.

תביעה נגד המעסיק לתשלום קצבאות לעובד

מעסיק  שלא נרשם כמעסיק על פי תקנה 12 לתקנות הרישום תוך שבועיים מיום שהתחיל/חזר להעסיק עובדים, וכן מעסיק שלא שילם דמי ביטוח עבור עובדים במועד, וקרה לעובד שלו מקרה שבגללו מגיעה לו קצבה מהביטוח הלאומי, רשאי הביטוח הלאומי לתבוע מהמעסיק את סכום הקצבאות המגיע לעובד בגלל אותו מקרה.


הפחתת קנסות

הביטוח הלאומי רשאי לוותר על קנסות, כולן או חלקן, על-פי בקשה מנומקת ומסיבות מיוחדות המצדיקות זאת. לשם כך על המעסיק להגיש בקשה מנומקת בצירוף מסמכים התומכים בבקשה.
הפחתה או ביטול של הקנס מותנים כמובן בתשלום החוב.

בקשה לביטול הקנס וההצמדה יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך באמצעות טופס בקשה לביטול /הפחתת קנס.

הסדר תשלומים

מעסיק שיש לו חוב בדמי ביטוח יכול, בתנאים מסוימים, לערוך הסדר תשלומים עם הביטוח הלאומי.

הסדר תשלומים באמצעות הסניף או באמצעות מייצג

אפשר להתקשר בטלפון למחלקת הביטוח והגבייה בסניף המטפל בתיק שלך, ולערוך הסדר באמצעות כרטיס אשראי, או לחילופין לפנות לסניף, ולערוך הסדר תשלומים שם. כל הסדר תשלומים שייעשה אתך יכלול ריבית חודשית.

עורכי דין, רואי חשבון או יועצי מס המקושרים למערכת "ייצוג לקוחות", יכולים לבצע הסדר תשלומים עבור לקוחותיהם בהרשאה לחיוב חשבון, באמצעות המערכת.

אפשר לעשות הסדר תשלומים לפירעון החוב, עם מחלקת הביטוח והגבייה בסניפך, באחת מהדרכים הבאות:

  • בכרטיס אשראי - עד 12 תשלומים.
  • בהוראת קבע - יש למלא טופס הוראה לחיוב חשבון, ולהחתים את הבנק. יש לשלם גם את המקדמות /הדוחות השוטפים בהוראת הקבע.
  • בהמחאות - יש לחתום על טופס הסכם תשלומים ולמסור המחאות בהתאם.
  • ניכוי מקצבה שאתה מקבל מהביטוח הלאומי - יש לחתום על טופס הסכם תשלומים לניכוי הקצבה כולה או חלקה על חשבון החוב.
  • שוברי תשלום - יש לחתום על טופס הסכם תשלומים, ולשלם בשוברי התשלום. 

לתשומת הלב,
עם חתימת ההסדר וכל זמן שאתה עומד בו, רואים אותך, לעניין חובות וזכויות בביטוח הלאומי, כמי שאינו חייב דמי ביטוח.
בתקופת ההסדר לא תחויב בקנסות ובתוספת הצמדה, ולא יופעלו נגדך אמצעים לגביית החוב.
אם בתקופת ההסדר תהיה זכאי לקצבה, לא תיפגע זכותך לקצבה, גם אם החוב עדיין לא סולק במלואו.