חובות עובדים עצמאיים ומי שאינם עובדים


באפשרותך לשלם את חובך בדמי ביטוח בערוצים הבאים:

  • אתר שירות אישי - בכרטיס אשראי
  • אתר התשלומים - בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.
  • מוקד טלפוני 08-6509911, 6050* - בכרטיס אשראי, בהוראת קבע או במקרים מסוימים באמצעות ניכוי מהקצבה המשולמת לך.
  • בנק הדואר -  במזומן באמצעות שובר תשלום.
  • סניפי הביטוח הלאומי - בכרטיס אשראי, בהוראת קבע, בהמחאות, בשוברי תשלום או במקרים מסוימים באמצעות ניכוי מהקצבה המשולמת לך.

פירעון החוב בתשלומים נושא ריבית. 

לתשומת הלב,
עם חתימה על הסכם תשלומים וכל זמן שאתה מקיים את הוראות ההסכם, רואים אותך, לעניין חובות וזכויות בביטוח הלאומי, כמי ששילם את דמי הביטוח שלגביהם נערך ההסכם.

קנסות והפרשי הצמדה

דמי ביטוח שאינם משולמים במועד צוברים קנסות והפרשי הצמדה.
הביטוח הלאומי רשאי לוותר על קנסות והפרשי הצמדה, כולם או חלקם, על-פי בקשה מנומקת ומסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

באפשרותך להגיש בקשה להפחתת קנסות ובמקרים מסוימים להפחתת הפרשי הצמדה באתר שירות אישי , במוקד הטלפוני 6050* , בסניפי הביטוח הלאומי או באתר באמצעות טופס בקשה לביטול/הפחתת קנסות והצמדה .

ההפחתה מותנית בתשלום יתרת החוב.