גיליון 83 - תמוז תש"ע, יוני 2010

פילנתרופיה ופילנתרופים בישראל

עורכים אורחים: הלל שמיד, אבישג רודיך-כהן

גיליון זה הוא ניסיון ראשון לכנס יחד מאמרים העוסקים בפילנתרופיה ובפילנתרופים בישראל.

המאמרים  יעסקו בין השאר במושג הפילנתרופיה החדשה, בפילנתרופיית העלית וביחסי הגומלין בין הפילנתרופיה והממשלה בהקשר של מדיניות חברתית וייזום תוכניות חברתיות.

למאמרים יש ערך סגולי רב ותרומה לידע התיאורטי והאמפירי על תופעת הפילנתרופיה המתהווה בישראל. 

 

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה