מי זכאי


כדי להיות זכאית לתשלום  דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי על האישה או הילד להיות אחד מאלה:

  • אישה הנשואה לחייב ויש עמה ילד - בין שפסק הדין למזונות ניתן לזכותה, בין שהוא ניתן לזכות הילד בלבד, ובין שהוא ניתן לזכות שניהם.
  • אישה הנשואה לחייב ואין עמה ילד - אם אין היא מסוגלת לכלכל את עצמה או שהיא בת 60 ומעלה.
  • אישה שאינה נשואה לחייב ושיש עמה ילד - אם פסק הדין ניתן לזכות הילד בלבד.
  • ילד שאינו נמצא עם אמו - אם פסק הדין ניתן לזכותו בלבד, ואין עיקר החזקתו על חשבון אוצר המדינה או רשות מקומית.
  • ילד שנמצא עם אביו - יקבל האב את תשלום דמי המזונות עבור הילד, בהתאם לפסק דין מזונות בו האם חויבה בתשלום המזונות.
  • ילד מעל גיל 18 - אם אינו מסוגל לכלכל את עצמו.

אלה אינם זכאים לתשלום:

  • אישה שאינה נשואה לחייב ושאין עמה ילד.
  • אישה שילדיה הגיעו לגיל 18.
  • אישה שהכנסתה מעל הסכום שנקבע (לפי גיל האישה והרכב המשפחה ).